Ирглийсса хьунабакьавуртту

 Шамил  Рамазанов ЦIуйшиял шяраву
Июль зурул ахирданий Ккуллал райондалул бакIчи Рамазанов Шамил хьунаавкьунни ЦIуйшиял ва СумбатIуллал шяраваллал жяматирттащал.

ХIажимурад ХIусайнов
Вай хьунабакьавурттай гьур­тту хъанай бия мукунма райондалул бакIчинал хъиривми, экономикалул, финансирттал, райондалул вивсса политикалул отделлал каялувчиталгу. Хьунабакьавурттай шяраваллал жяматирттал чIявуми мурадру бия цала шяраваллал бакIчитурайн багьайсса. Бия шяраваллаву, ттукIрал ххаллу дух хьусса душаврийн бувну, ччя-ччяни чани лешлан бикIайшивриясса ихтилатру. Гьаз буллай бия шяраваллавусса инсантурал дянив ятту-гъаттара ябаврил низам дакъашиврул ва цаймигу масъалартту.