ЧIурттащиял шадлугърал шад бувунни пикрирду

Ларгсса бигьалагай кьинирдай ЧIурттащиял жямат Шяраваллил кьини дуллай бу­сса хавар шайхтува, къисттану бивкIра нава уттинин къабив­сса, къаккавксса шяравун биян.

Байрандалийн бачинсса гъира цIакь буллай бия тайннал агьлу булувкьуну шяраву ххуй-ххуйсса давурттаха зий бушиврулгу. Байран байрандалул ххуллий, шагьрурдайсса агьлу шяраваллил жяматращал уртакьну давурттив дуллай бушиврул ЧIурттащиял жяматрал чулухунмайсса хIурматгу ххи буллай бия. Ми давурттивгу янин ккаккан ччай бия, ми давурттаха зий бивкIминнал иттавгу барчаллагьрай буруган ччай бия. ЧIурттащиял шяраваллийн ябияйхтува, ххаришиврул дурцIуна дакIгу: тамансса цIусса къатри дия шяраву, цирдагу, мюрщи къаларду кунна, ухьттанну ссурулун гьаз хьусса. Укунма учинна ЧIурттащиял чIаххуврайсса Читтурдал, КIулушацIрал шяраваллал хIакъиравугу.


П. Рамазанова
Ардал карав исвагьину къилигъ дуну чIалай дия цIуну дур­сса къатри. Буруглай бивкIра ми къатрахгу, шаэрнал тIийкун, «яру биял къахъанай». Шяраваллил кьинилул дайдихьугу дурна, мизитраву мавлуд дурну. Байранмур дуллай бия, спортзалданул цIуну дурсса магъулун цачIун бавтIун. Мажлис усттарну бачин бувну ия жуна чIявуссаннан кIулсса балайчи, КIулушацIрал культуралул къатлул директор Аьли-ХIажи Щамхалов.

ЧIурттащиял жямат барча буван бавтIсса хъамаллуравух бия Лакрал райондалул хъунама Юсуп МахIаммадов, ванал хъиривчу Абакар Къюннуев, райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул хъунама Явсупи ХIамзаев ва цаймигу къуллугъчитал. Бия мукунма республикалийгу, кьатIувгу цIанихсса аьлим­тал, экономикалул элмурдал доктор Шарип Шарипов, техникалул элмурдал доктор, профе­ссор АьвдурахIман Халилов.

ЧIурттащиял жяматрал арс, географиялул элмурдал доктор, профессор Шагьимардан Мудуевлул байрандалул дайдихьу дуллалисса ихтилатрай бувсуна шяраваллил активистурал хIарачатрайну хIасул дуршиву шяраваллил оьрму хьхьичIунмай бавриха зунтIисса фонд ва сакиншиндарал комитет. «Махъсса шиннардий жура ЧIурттащиял кьини ссан-дунугу, ххуйсса давурттан, хас дурну дувару, хъиривсса шяраваллил кьинигу ссан хас дантIиссарив ккаккан бувну. ХIукуматрал цахунма цивппа бивчуну кьабивтсса халкьуннан кумагрансса давурттив дуллан аьркинни», — куна Ш. Мудуевлул.
Фондрал ва комитетрал хъунмурнугу бувчIуну бия Гульшан Хасаева.

Фондрал чулухасса ХIур­матрал грамотартту ва бахшишру Гульшан Хасаевал дуллуна шяраваллил хьхьичIунсса ветерантуран. ХIурматрал грамотартту дуллуна мукунма шяраву дуллалисса давурттавух, арцуйнусса бикIу, захIматрайнусса бикIу кумагру бувсса инсантурангу. Гульшаннул бувсуна ЧIурттащиял жяматрал цIанияту вай гьантрай юбилей кIицI лаглагисса Юсуп МахIаммадов барча увансса хIалу дагьаврия. Юсуп ХIамидовичлул лакрал оьрмулуву хъанахъисса цавагу иш лях гьан къабитайшиву, мудангу агьалинал буруккинтту ва къювусса масъалартту лаласун ва бартбигьин хIарачат буллали­сса хъунама ушиву.
Юсуп МахIаммадовлул, жямат барча буллай, кIицI лавгуна Лакку билаятрай мюнпатсса давурттив дуллалинацIун мудангу кабакьу бикIантIишиву, ЧIурттащиял жяматрал фонд­ран цала чулуха 50 азарда къуруш дуллалишиву ва Гъумучату ЧIурттахьхьун бияннинсса ххуллугу асфальт бавкьуну, бакьин бувансса чаран лякъин­тIишиву.
Лакрал райондалул культуралул управлениялул зузалтрал хIадур дурну дия ххуйсса концертрал программа.

Гульшан Хасаева: «Жулва хIакьинусса яла хъунмур мурадгу, буржгу буттал-буттахъая ирсирай нанисса ххуллу-хха буру­ччавур. СпортзалданучIа магъигу дусса ххуйсса хIаят дуллай, шяравусса щинаххуллурдалсса буллай, кIичIиртту чанна бувансса давуртталсса буллай, лагма лавгун зий бивкIунни агьали. Хаснува жагьилтал хIала буххавуя жул гьанумур мурадвагу. Шяраваллил жямат ца хьуну, бавкьуну, гъирарай зий бивкIунни. На дакIнийхтуну барчаллагьрай бура, арцуйнусса, даврийну­сса, маслихIатирттайнусса кумаг бувну, чIарав бавцIуминнайн, цинявннал цIарду кIицI лаглан къахьунссар, цучIав лях гьан итангу ччай бакъара. Дуллансса давурттив уттигу чIярур. Школалул магъи дакьин дан дур, оьрчIру тIуркIу тIунсса майдан дузал бан бур. Вай давурттив дурну мукьах фондрал ххал дуллантIиссар цуку-цукунсса давурттив дуван дурив.

Лакрал миллатрал хъунма­сса тарих цийнува цуппа къавхьу­ссар, чIярусса шиннардий цимигу никирал бувсса захIматрайну хьуссар. ХIакьинусса ва шадлугъраву дуссар гьунттийсса кьинилул дайдихьу, уку-укунсса давурттив даврийну жува кIура баллай буну тIий ппухъруннал кьабивтсса, жуйвасса буржирдайн».