Лахъи ларгмур хъахъи лагайссар

Августрал 7-нний ДР-лул БакIчинал ХIукуматрал Администрациялул Каялувчи Владимир Ивановлул каялувшиврулу хьунни буллай чIярусса шинну хьусса школартту ахиргу зузи баврил масъалартту ххал бигьлагьисса батIаву.Муний гьуртту хьунни Роспотребнадзорданул Управлениялул каялувчи Элеонора Оьмариева, Аьрасатнал МЧС-рал Дагъусттан Республикалийсса каялувчинал хъиривчу Олег Халилов, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутатътал, министерстварттал ва идарарттал каялувчитал.


Бадрижамал Аьлиева
Дагъусттан Республикалул БакIчинал буржру чIумуйну биттур буллалисса Владимир Васильевлул АьФ-лул Па­ччахIлугърал Думалухь тавакъю бувну, федерал бюджетрава итадаркьу­ссар мукунсса къатри дурну чулийн дуккан дувансса ялунсса арцу. Ва шинал 1-мур сентябрьданийннин бувну къуртал хьун най бур 7 школа: 250 кIану бусса – Къизилюртуллал райондалий, 320 кIану бусса – ЦIумадиял райондалий, 100 кIану бусса – Къурагьнал райондалий, 440 кIану бусса – Сулайман-Стальскаллал райондалий, 80 кIану бусса – Табасараннал райондалий, мукунна Къизлар шагьрулул школалуцIунсса 320 кIану бусса ва Тарумовкаллал райондалий­сса школалуцIунсса 240 кIану бусса «пристройкарттугу». Му бакъассагу, Хасаврай буллай бур спортрал корпус.

Ларай кIицI ларгсса районнал ва Хасав шагьрулул каялувчитурал бувсунни къатри дуллалаврил давуртту ссайн дирну дуссарив, аьркинсса мебельданул ва цамургу кьай-кьуйлул щаллушиндарая, коммуникациярттал давуртту ци даражалий дуссарив.
Гихунмайсса ихтилатраву Владимир Ивановлул кIицI лавгунни ялуннин укун дуллай лахъи ларгсса къатри дикIан къааьркиншиву.

— Зунгу, жунгу дурну къуртал дуван аьркинну дур ччянира дуллай кьадиртсса объектру. Вай кIанттурду цинявн­нансса дарсну хьуссар, гьарманан бувчIиншиврул: агарда ци-дунугу даву дайдирхьухьурча, му бакIуйн дуккан дувансса арцу лякъин аьркинссар, бюджетрал сурсатру дачIлачIаврил ялув кьянкьасса бацIаву дуван аьркинссар. Къатри дуллай байбивхьухьурча – къуртал дуван аьркинссар, бачIвасса махъру къабуслай, — увкунни ванал.

ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу – ДР-лул кIулшиву дулаврил ва элмулул министр Уммупазил Оьмаровал бувсунни лавай кIицI лавгсса школартту зун бикIаврицIун ххи хьунтIишиву 1750 кIану.
Хьусса ихтилатирттал жям дуллай, Владимир Ивановлул тапшур бавуртту дунни августрал ахирданийннин дуккаврилми корпусру щаллу буван, сентябрьданий тIурча – спорт­ралми заллу.