Дурусну 15 шинал хьхьичI оьрмулуцIа увссар хьхьичIунсса паччахIлугърал ва жяматрал ишккакку Хачилаев Надир

Дурусну 15 шинал хьхьичI оьрмулуцIа увссар хьхьичIунсса паччахIлугърал ва жяматрал ишккакку Хачилаев Надир МухIадлул арс. Мунал аьпалун хас буллай буру.
Ширвани Чаллаев «ЦIунилгу шава». Махъру Надир Хачилаевлул.