Дяркъусса щинал ххув

Уттигъанну, ахттая махъ, хьунив ххуллийх хьуну, Ваччату Вихьлив най уссияв. Ва ххуллу, Хъуннех чIалачIисса ЧIяйннал арнил лултту най, Хъюйннал шяравунсса аьра ххуллийн буклай буссар. Га цурдагу хъинну баргъ кIири бувсса кьини дия. Читать далее