Кьадар зевххусса Ххяллухи

Кьадар. Му, инсаннал ба­къагу, бикIайссар шяраваллалгу. Амма му шяраваллаща гужирай зевххусса чIумал, мунияр оьккисса зат цамур бушиву къакIулли. Мукунссану хьуну бур 1944-ку шинал Лаккуя дизан дурсса шяраваллал Читать далее