«Жул мурад – республикалийсса тагьар щалла даххана давур»

Конституциялул кьини ПаччахI­лугърал наградартту дуллунни 40-нния ливчусса инсантуран. Лавайсса кьимат бивщунни кIулшивуртту дулаврил, культуралул, медициналул, спортрал ва цаймигу арардаву зузисса инсантуран.
Читать далее