Жижара

ХIажинал арс МахIаммадов Муртуз
Уттигъанну, оьрмулул 77 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни уздансса зунттал чув, Ххут­рал шяравасса ХIажинал арс МахIаммадов Муртуз. Читать далее