Футболданухсса ччаврил турнир

Лакрал райондалий шиная шинайн хъунна хъанай дур спортрал агьамшиву ва муних райондалул хъуниминнал дуллалисса къулагъас. Аьдатравун дагьну дур личIи-личIисса байраннан хасну волейболданул, теннисрал, футболданул турнирду дуллалаву. Гьарца шинал шайссар аьдатравун дагьсса футболданул шанна турнир: райондалул школарттал дянивсса, кIулшиву дулаврил управлениялул завалунсса, Жагьилтурал кьинилун хас дурсса; къуллугърал бурж биттур буллай ливтIусса полицалул зузалтрал аьпалун хас дурсса.


З. Тахакьаева
«Жагьилтал терроризмалийн ва экстремизмалийн къаршину» тIисса цIанилу лавгсса бигьалагай гьантрай Гъумук хьунни Жагьилтурал кьинилун хас дурсса турнир. Му дия цIуну бувсса ттуплий бу­ккаврил майданнив. Спортрал ва туризмалул отделданул каялувчи Малик ХIусмановлул кIицI лавгунни, дунияллий яла сий думур спортрал тIуркIу бушивруцIун, футбол хъанахъишиву личIи-личIисса билаятирттал жагьилтал цачIунмай буллалисса, дусшиву цIакь дуллалисса тIуркIуну.

«Аьрасатнаву футболданул дунияллул чемнионат най душиврийну му тIуркIулул сий лапра ххишала хьунни. Чемпионат нанисса гьантрайн жуламур турнир тIайла дацIаврийну гьуртту хъанахъиминнавугу гьавас ххишала хьухьунссар тIий ура. ЧIа тIий ура зунгу, Дунияллул чемпионатрай дуклакисса Аьрасатнал командалунгу тIайлабацIу», — увкунни ванал.

Гьуртту хъанахъиминнан тIайла­бацIу чIа увкунни Гъумучиял Хъун мизитрал имам ХIабиб Батталовлул.
Бяст-ччаллий дурккунни арулла команда: «Гъази-Гъумучи», «Гъумучиял жагьилтал» «Хъун-Мизит-1», «Хъун-Мизит-2», Щардал, Хъурхърал, ГьунчIукьатIрал.
Мяйжаннугу турнир хьунни хъунмасса гьавасрай ва гъирарай.
Ххув хьусса командарттан ва хьхьичIунну буклай бивкIминнан буллунни райондалул администрациялул чулухасса Занази Кубок, дипломру, грамотартту ва арцуйнусса бахшишру.

Занази Кубок лавсунни «Гъази-Гъумучи» командалул, кIилчинмур кIану бувгьунни Хъурхърал командалул, шамилчинмур кIану – ГьунчIукьатIрал командалул.
ХьхьичIунну буклакиминнан дуллунни хасъсса бахшишру: «Лучший игрок» тIисса бахшиш дуллунни МахIаммадрасул Сулаймановлун, «Лучший защитник» – ХIажи Ибрагьимовлун (кIиягу «Гъази-Гъумучи» командалувасса); тамашачитурал чулухасса бахшишран лайкь хьунни Хъурхърал командалувасса Аьлауттин Хизиев.