Ххуллурдайсса мюхчаншиврул цIаний

Шин дайдирхьуния шинай 119 инсан оьрмулуцIа хьуну ур

А. Аьбдуллаева
Республикалий най дур «Да­гъусттаннал МЧС – ххуллурдай­сса мюхчаншиврухлу» тIисса акция. Ванил мурад бур ДТП-тту хьун къаритаву, рульданух наними цала, пассажиртурал ва бахьттагьалтрал оьрмурдахлусса жаваблувшиву ххишалану бикIаву.

Акциялул лагрулий Да­гъус­ттаннал МЧС-рал хъунама Нариман КазимахIаммадовлул видеоконференцдахIаврийхчин ихтилат бунни цала зузалтращал ххуллул низам дуруччаврил хIакъираву. Ванал кIицI лавгунни шин дайдирхьуния шихуннай республикалий 680 ДТП хьушиву, миннуву 119 инсан оьрмулуцIа хьушиву, миннавагу 8 – мюрщисса оьрчI.

Нариман КазимахIаммадовлул оьвчаву дунни МЧС-рал зузалтрайн, ххуллийн бувксса чIумал, машинарттай нанисса цайминнал ва бахьттагьалтрал хIурмат бувара куну. Акциялул лагрулий МЧС-рал зузалтрал профилактикалул ихтилатру бантIиссар машинарттал заллухъруннащал, бувчIин бантIиссар гьарца машиналуву чара бакъа цIу лещан дай зат дикIан аьркиншиву ва му ишла дан кIулну бикIан аьркиншиву. Му бакъассагу, МЧС-рал зузалтрал лахьхьин бантIиссар агьалинан цалчинсса медициналул ва психологиялул кумаг бангу.