Франция – Дунияллул футболданул чемпион

Дунияллул футболданул чемпионатрал финалданий Фран­­циянал ва Хорватнал командарттал дянивсса данди бацIаврий ххув хьунни Франциянал цачIундур команда (4:2). Чемпионатрал жямру дуллай, ФИФА-лул футболданул тарихрал сияхIрайн ларсунни цаппаравасса футболистурал цIарду.

Руслан Къардашов
«Мусил ттуп» буллунни чемпионатрай яла лахъсса даражалул заллушиву ккаккан дурсса футболист Лука Модричлун (Хорватия). «Мусил катIа» ларххунни бельгиянал къапучи Тибо Куртуанайн. «Мусил уссал» заллу хьунни Англиянал командалул гьужумчи Гарри Кейн. Чемпионатрал яла ляличIийсса, жагьилсса футболистнан ккалли увунни Килиан Мбаппе (Франция). Яла лажин кIялану цала бурж биттур бувсса чемпионат­рал судья хьунни Нестор Питана (Аргентина).

ФИФА-лул баян бунни чемпионатрал стадионну тамашачитурал буцIин бувшиву 98%-рал. ЧIявуми тамашачитал бувкIунни США, Германия ва Бразилия хIукуматирттая. Фан-зонардайн тIуркIурду нани­сса гьантрай бучIайсса бивкIун бур бачIи миллиондалийн биявайсса тамашачитал. Чемпионат нани­ссаксса хIаллай фан-зонардай кьамул бувссар 160 миллиондалийн биявайсса тамашачитал.