Дунияллул чемпион хьунни

Июль зурул 7-8-нний Москавлив хьусса Джиу-Джитсулул дунияллул чемпионатрай ххув хьуну, чемпионнал цIа ларсунни МахIаммад Хачилаевлул арснал Хучбардул.

Андриана Аьбдуллаева
Цинявппагу континентирттаясса биялсса спортсментал гьуртту хьусса чемпионатрай ххув хьун, гьай-гьай, бигьану бакъахьунссия. Хучбар мукьийла ччалли увккун ур «някI мухIулттив» тIисса дивизиондалуву 95 килораяр ххишаласса кIушиву дусса спортсментуращал, мукуна ва гьуртту хьуну ур так хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуми гьуртту шайсса личIи-личIиссакIушивуртту дусса (абсолютная весовая категория) спортсментурал дянивсса бяст-ччаллаву.

Шиккугу Хучбардул мукьва бяст-ччал хьуну бур. КIирагу категориялий цалчинсса кIанттурду бувгьуну, мусил медаллугу, арцуйнусса бахшишругу ларсун дур. Хучбардул ва цалчинсса лахъазан дакъар. Апрель зуруй Аьрабнал Эмиратирттал хъуншагьрулий Абу-Дабилий хьусса джиу-джитсулул дунияллул чемпионатрайгу ванал чемпионнал цIа ларсъссия. Ванияр хьхьичIгу АСВ лигалул грепплинграл дунияллул чемпион хьуссия.

ДакIнихтуну барча тIий буру гьунар ххисса спортсменнахь, ххаллилсса буттал арснахь бюхттулсса ххувшавуртту.
ЧIа тIий буру так хьхьи­чIу­ннайшивуртту ва тIай­лаба­цIуртту.
Щак бакъар, Хучбардул ххувшавурттал уттиния тихунмайгу ххари булланшиврий спорт ххирами.