Ссан булунна ца ххалал ккип?

Вай яла кIирисса гъинтнил гьантрай ттул аьрххи багьуна Бабаюртуллал райондалийсса КIамахъаллал ва Ппалассуннал жяматру ялапар хъанахъисса Сангардал шяравун. МахIачкъалалия СулакьрайхчIин Бабаюртуллал чулинмайсса шагьраххуллийх ча-чунгу кьюкьри дархIуну жул хьунийн най бия ххалал ккипирдал бувцIусса хъуни машинартту, бия дя-дяних мюрщи «газеллугу».


Залму АьбдурахIманова
Няй-няй тIий кIири бувсса гьаваллавух цIуну бувцусса, бавхIусса ххалал тIааьнсса кьанкь ришлай дия. Ххалал машинартту хъунмурчIин зунттал районнайн нанисса тагьар чIалай дия. ХхуллуцIсса Львовскаллал къутаннал тиягу, шиягу дирхьу­сса лухччай цавай ххулув бахIлай, цавай, бавхIуну, хъирив машан ласун бучIансса машинарттах ялугьлай бушивугу чIалай бия. ХхуллуцIсса ца ликказандалий ххалал бувцIуну нанисса машиналул шупирнащал хьуна кутIасса ихтилат.

— Сезон дайдирхьуния шинмай ттул ца ччан арив, цагу зунттал районнайри бусса. Ттул кунма, ва пишарахун агьсса гьарналгу. Зунттаву, хаснува Лаващиял, Ахъушиял районнай, чIявусса халкь бур ятту, лухIи ризкьи ябуллай, миннуй маэшат буллалисса. Мунияту, багьлух къабурувгун, миннал жул ххулув хъямала бувай. ЦIана лухччиния­сса ца ккип жун ххалал заллухъруннал баххай 85-90 къурушран. Ла­ккуйн дияннинсса ччуччиягу, цуппа ххуллугу хIисав бувну, жунгу ххалах­сса багьа лахъ бан багьай. Мисалдаран, ризкьи ябуллалиманан ца ккип бацIлай бур 120-170 къурушран. Къалавсун чара цири, — тIий ия Муса тIисса щупир.

Львовскаллал къутаннугу кьариртун, Татаюртлив бувхсса кIанай, хъув-лухччайн нанисса прессругу махъун бавхIусса, трактордал ликказан бакIрайн дагьуна. Шяраву яхъанахъисса ттула гъан-маччаналгу ца яла цIюрувкьусса масъала ва ппурттуву ххалалмур бухьувкун, ттунгу ттула журналистнал «расследование» гихуннайгу дачин дуван гъира багьуна. Трактористътурал бусаврийну, цIана соляркалул ца литра вайннан дацIайсса дур 35-40 къурушран.

Ца ккип ххалал вайннал бахIайсса бур 7 къурушран. Машиналий ххулув ххилаххиминналгу, ца ккип гьаз бувну, ххалабакIуйн лакьин ласайсса дур 16 къуруш. Ххулув ххартI байсса жаткалул залунналгу ца гектарданух 2000-2500 къуруш ласайсса дур. ХIасил, вай циняр ххалал залуннал жиплива­сса арцу хъанай дур, мунияту хъуватува ца ккип 90-100 къурушран бахлахаврийгу миннай аьй дансса кIану бакъар. Ятту-гъаттара ябуллалиминналгу чара бакъар къалавсун. Гихунмаймур багьагу шагьрурдайн, зунттал щархъавун ххилаххиминнал биялдарай бур.

Сангардал шяравун бувххун нани ххуллийгу жун хъув ххулув бахIин нанисса, хъунмур оьрму тракторданул рульданух лавгсса, Байрамов КьурамахIаммад хьунаавкьуна. Аьла-ссаламгу бувну, ваналгу бувсуна ххулуврал хъирив багьминнал ххуллурдай, хъуруннай хьхьурду уттара дувайшиву, миннул хъирив бавцIуну.
«Къурагьсса шин дия гьашину, мунияту ххалал багьагу лахъ хьуну бур. Соляркагу, техникалул запчастьругу, гьантлия гьантлийн ххира хьурча дакъа, кьюкьлай дакъар. Гьарзатрал багьа цаннийн ца хъарну бур. Шяраваллил кIанай цамур давугу дакъахьувкун, цила чIумал харжгу буккан бувну, захIмат барча, хъу-лухччинуха зузинан ххуйсса маэшат бакъагу бакъар», — бувсуна ахттакьунбизулуву дюхлулийх ххалайн нанисса КьурамахIаммадлул.
Шяравугу, ккурчIай, тикку-шикку бавцIуни, гьарнал зума-ккарччулумур ихтилатру ххулувраясса бия.