Цумурди эбратрансса кулпат?

2015 шиная шиннай регионнай дувайссар «Шинал кулпат» тIисса конкурс. КIантту-кIанттурдай хасъсса номинациярттай ххув хьусса кулпатру гьуртту шайссар ссуттил Москавлив шайсса агьаммур ятапIрай.

З. АьбдурахIманова
Конкурс шайссар ххюра номинациялий: «ЧIявусса оьрчIру бусса кулпат», «Жагьилсса кулпат», «Шяравасса кулпат», «Аьра­сатнал мусил кулпат», «Кулпат – аьдатирттал хазна».

Уттигъанну республикалий хьусса цалчинмур ятIапIрай гьуртту хьун ччисса 30 кулпатраясса аьрзри кьамул бувну бивкIссар. Миннува 11 аьрза бивкIссар «ЧIявусса оьрчIру бусса кулпат» тIимур номинациялийнсса, 6 аьрза – «Жагьил­сса кулпат» тIимур номинациялийнсса, 2 – «Шяравасса кулпат» номинациялийнсса, 6 аьрза – «Аьрасатнал мусил кулпат» номинациялийнсса ва 3 аьрза махъва-махъсса «Кулпат – аьда­тирттал хазна» номинациялийнсса.

ЖучIара хьусса цалчинмур ятIапIрай ххув хьуну бур МахIарамккантуллал райондалиясса Рамазановхъал кулпат («ЧIявусса оьрчIру бусса кулпат»); МахIачкъалалиясса Меликовхъал кулпат («Жагьил­сса кулпат»); Къарабудагъккантуллал райондалиясса Шагьманаевхъал кулпат («Шяравасса кулпат»); Казбековуллал райондалиясса Атаевхъал кулпат («Аьра­сатнал мусил кулпат»);
Гъуниннал райондалиясса АхIмадовхъал кулпат («Кулпат –аьдатирттал хазна»). Утти вай кулпатру гьуртту хьунтIиссар «Шинал кулпат» тIисса щалагу Аьрасатнал конкурсрай.