«Дагестан — республика талантливых людей». Член Наблюдательного совета Ирина Нахтигаль о конкурсе «Мой Дагестан»

Кадровый проект «Мой Дагестан», реализуемый Правительством Республики по прямому поручению врио Главы Дагестана Владимира Васильева, получило поддержку многих уважаемых в Республике людей. Читать далее

Дагъусттаннал БакIчинал къуллугърайн В. Васильевлул цIа рирщунни

«Единая Россия» партиялул Генсоветрал хIукму хьунни Дагъусттаннал ва Ингушнал республикарттал бакIчитурал къуллугъирттайн­сса инсантурал цIарду Аьрасатнал Президентнал хьхьичIун ласун. Читать далее

АДАБИЯТРАЛ ЛАЖИН

Булбул Оьмариева

Мяйххару

***
Инсантуран хIасратру
Инсаннаяр нанисса,
Каруннай дишай махгу
Карунналли дувайсса.

ХIакьину къавтIий уна,
Гьунттий аьтIун бюхъайссар.
Кьяпа лагма букканнин,
Дунъял лагма дуккайссар.

***
Ххяппарисса ххяллаву
Къаххяххай щюлли уртту,
ТIутIан палцIа тIий буна
Лагма-ялттусса кIантту.

ЖухIившиврул жан лиллай,
Дукан дакI къадияйнал,
Я цанна, я чин дакъа,
Хъус гъарарай лагайссар.

***
ДикIайссар ца-ца чIунну
Иш бакIлавай нанисса,
Цува кунанахь дакъа
СсихIрагу къадуккайсса.

ДучIайссар цамур чIунгу
Буллу бутIа бухлавгсса,
Щях найсса щулгъилухьгу
«Чун най бурар?» чин ччисса.

***
Ххуймур чIаравра дуна,
Архнийн уссар ялугьлай,
Алжан ччанналу буна,
Ччанну буссар къалаллай.

Бахтти бунал дугьайссар
Буттал аьрщарай хъуру,
Ватандалий чарттугу
Мусину бацIайну тIий.

***
Заллу щях ищурчан,
Балчан бацIайссар.
Ччисса хаин хьурчан,
Ччаву гъагъайссар.

Къюву къашюшайссар
Иттавсса мукьал,
Ччаврин лайкьсса ххазна
Ябан къахьурчан.

***
Шярайх уклай ивкIсса
Ца пукьарагу
Ччинаяр къудурну
Занан бюхъайссар.

Ччи-ччимурду буллай,
Кайпрай ивкIмагу,
Шярайх укку хьуну
ЛичIан бюхъайссар.

***
Щюлли уртту силул
Ччуччин дуварчан,
Силгу гъили бургъил
Яла ласайссар.

Агар заэвманай
Зулму булларчан,
Ссавнил закондалул
Судгу бувайссар.

***
Чинилунгу чаннан
Хьунадакьайссар,
Кьянкьасса тIаннуйнгу
Дайлсса рикI щайссар.

Ярагъуннин гъанчу
Цурив къакIулссар,
Виярва ххувссагу
БакIрайн агьайссар.

***
Дуниял дунугу
Аьламатирттал,
Ла-ялун дуллай дур
Мусиватирттал.

Атомрал кIулагу
КIура даерчан,
Аьрш бухлаган най бур
Щала аьрщарал.

***
Балаллухун бакъухъ
Канай къахъинссар,
Зидлил загьир буллай,
Загьруну шайссар.

Оьттуйну ляркъусса
Хъусгу оьлуссар,
Оьттувух цувагу
Уккан бюхъайссар.

***
Найралгу сси лахъан
Ритайссар дачIу,
Сси-къащилул ялтту
БучIан сикъаслай.

Зана хьуну цийнна
Му сситтул лишан,
Цуппа найгу яла
Лякъай бивкIуну.

***
ДакIнивугур бикIайсса
Бухкъалагайсса ххазна,
Думургума дарххуну,
Цадакьалун дулайнал.

Хъус чIярусса дур куну,
ХIаз ласланна мачара,
Бюхъайссар гава хьхьуну
Буллу гьантта бухлаган.

***
Аьрщарайсса инсантал
Ца даражалул хъина,
ЯхI-къирият къадахлай,
Ца аьмалданий бацIан.

На ттулва бусса яхIгу
Арцух цукун баххави,
Ца иш багьни, хъуслияр
ЯхI ххирану бацIлайни?

***
Хъуслияр оьрму хъинни,
Янналияр чурх хъинни:
Зунма буллусса кьисмат
Кьадрулий ябувара.

Оьрму аьдадассар тIий,
Мабаванну бунагьру,
ЗавацIун бивсса чIумал,
Зума цIухлай къаличIан.

***
Гьа шайсса диркIссар тIар
Питна бацIан бан
Жула зунттал хъаннил
ПалцI дурсса лачак.

Нарив дакIнивату
Дуккавияв къюкI,
Дяъвирду бацIарчан,
Дяниву дишин.