Дагъусттаннал тарихрава

В. ХIажиевлул
ва С. Мусаевлул
«Хронология Дагестана» тIисса луттирава

1724 шинал февраль зуруй османнал (туркнал) министртуран мукIру хьун багьссар, «дагъусттаннал циняв князьтурал Сурхай бей хъунаманан ккалли уллай бушиврий». Читать далее