Яла чIявусса «Илчи» кказитру хIакьину чичай Ккуллал жяматрал

Кказит-журнал буккулт­рачIан биян баврил давриву хъинну агьамсса кIану бугьлай бур почталул зузалтрал. Гайннал цала даву хIарачатрал чулуха цукун дачин дурдив, муницIун чIиригу, хъунгу хъанай дур кказит-журналлал тиражгу. Читать далее

Хъамакъаитайсса шаэр

Лакрал цIанихсса шаэр, караматсса лирик, уздансса чув Мирза МахIанмадовлул юбилейрал кьини лархъун хъунма хIал къавхьунни. КIицI ларгунни му кьини сийлий Лакрал театрданувугу, чIявусса лакрал поэзия ххирамигу бавтIун. Читать далее

Чани лешлай, щин дукьлай…

Махъсса ппурттуву чIявусса халкь аьрзирдай бур, ужагърай чани лешлай бур, лещан къабувнигу, мунил гуж чансса бур тIий. Му бакъасса, щингу дакъар тIий бурхъуншагьрулул цаппара районнай, думигу хъинну хьхьарану най дур тIий бур. Читать далее