ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну

Аьрабусттаннал
хъамигу – рульданух

Щаллагу дунияллийцири билаятирттаву так ца Аьрабусттаннал хъаннинни машинар­ттал рульданух щябикIаврий къадагъа дирхьуну дусса. 1950 шиная шиннай диркIун дур мукун­сса къадагъа. Читать далее