Премьералул хьунийн

Вай гьантрай Лакрал театрдануву хьунни аьлимчу-тарихчи Тимур Айтберовлущалсса хьунабакьаву, цувгу хас дурсса чIал къавхьуну Лакрал театрданул сахIналий бишинтIиссаДагъусттаннал халкьуннал шаэр Сибирбаг Кьасумовлул чивчусса «Оьттугу, макьгу» тIисса трагедиялул Читать далее

Ххуйсса чIаххул маччанаяргума хьхьичIунссар

Июль зурул 2-нний ттул хъинсса чIаххучунал, 1-мур ЦIувкIратусса Садикьлул арс Уллубиев ХIусайннул, оьрмулул 80 шинни. Ванал сайки щалва оьрму лавгссар колхозрал ва жяматрал ятту-гъаттаралсса буллай, хIухчил ттархь кIунттища хIура къадуваврицIун, Читать далее