Нину-ппу уттавану буна, оьрчIан ятиншиву къаккакканнав

Аьмну жула напакьа булултрал так 25% бусса бур зуруя зуруйн цала харжирая оьрчIансса напакьа булун бюхъайсса.

ХьхьичIмур нюжмардий гьарца кIанттай булувкьуну кIицI лаглай бивкIунниОьрчIру буруччаврил кьини. Щиятур ми бурувччуну бикIан аьркинсса? Ссаятур мюхчан бантIисса? Ттухь цIувххуну, захIматсса заманалия, оьхIалсса сакиншиннардая, бала-хатIасса интернетрая ва, яла-яла, цаппара башбатарсса, ссалчIал буруккин бакъасса нитти-буттая.
З. АьбдурахIманова
Шиная шинайн «кулпатрал институт» хIура буклакаву – му кьюлтIсса зат бакъар. НахIакьдан бакъахьунссар жула халкьуннал «нину-ппу уттавану буна, оьрчIан ятиншиву къаккакканнав» куну учайсса. Къаккакканнав, я Аллагь!
Утти цаппара статистикалул хIасиллаягу. Дагъусттаннай напакьа булайми дянивну 30-42 шиннардивусса, оьрмулул яла аргъиравусса арантал бусса бур, 27% бусса бур оьрмулул 42-54 шиннардиву­сса. Бугьара хьуну махъ личIи хьусса 3% арантурал бусса бур оьрмулул 54 шинава ливчусса. Республикалий напакьа булайсса 5 ппу усса ур 66 шинава ливчусса.
Цуксса хIайпнугу, кулпат, оьрчI­ру кьабивтун, арантал ба­къасса, лагай мукунма хъамигу. Дагъусттаннай мукунсса нитти­хъал 3% бу­сса бур.

Аьмну жула напакьа булултрал так 25% бусса бур зуруя зуруйн цала харжирая оьрчIансса напакьа булун бюхъайсса. ЛивчIми бу­сса бур, давуртту дуну-дакъану, шаттирахун приставтурал кIутIу-кIусу буллан багьлагьисса.
ХIакьинусса кьини респуб­ликалул гьарца 385-сса инсан хIисавну усса ур напакьа буллалиманан. Росстатрал хIасиллайн бувну, 7963 инсан усса ур хIукуматрал оьрчIан ккаккан бувсса напакьа къабуллай. Вайнная вайннал оьрчIан аьмну багьлай бусса бур 1 миллиард ва 194 миллион арцул. Дянивну гьарная багьлай бусса бур сайки 150 азардаксса арцул хIакь.

Напакьа булултрал гьарца 23-ма жула Дагъусттаннай усса ур кьюлтI хьуну, судрал приставтурал чув урив хъирив лаллай. Вайннава гьарца шамилчинманай къадагъа дирхьуну дусса дур цува заллусса цала машиналий ххуллурдайх занан, ва гьарца кIилчинманахь ихтияр дакъасса дур республикалул кьатIув уккан.