Шаэрнахсса ччаврил мажлис

Ларгсса нюжмаркьини Лакрал театрдануву лайкьсса даражалий хьунни лакрал хъунасса шаэр, прозаик, таржумачи, аьлимчу МахIаммад-Загьид Аминовлул 80 шинал юбилейран хас бувсса, му дакIнийн утлатисса аьпалул мажлис.


Бакъассар ттун бивкIу
ва дунияллий
Лакрал яхI ва намус
сагъну буссаксса.

Зулайхат Тахакьаева
Зумадугьул барз. Инсантурал зумарду итаракьайсса чIун. Мажлис бансса чIун щала сант дусса дакъар. Бавагу-батIинавав агьлу тIий, буруккинттарай бия му даву цала сипталий дуллалисса Лакрал театрданул коллектив.
ДакIния къауккайсса ттула учительная, пахрулунсса шяравучуная ххариссагу, пашманссагу асардай театрданувун бучIайхту, хьулухгу, жанахIравугу, залданувугу халкьуннайн я щайхту, ттула яруннийн вих бакъагума ливчIунав. Халкь батIиннин сайки дачIи ссятрал, ца-ца чIумал сайки ссятралгума, лахъи лагайссар укунсса мероприятияр­тту дайдишин. ТачIав дакъачIин ккаккан дурсса чIумал дайгу-дирхьуна. Шанна ссятрай лахъи лавгсса мажлис къуртал хьунцIа цуя-ца инсан залданува лагу-къалавгуна

Миллат сан бакъуя
шаэр къашайссар
Шаэр сан акъаний
миллат бакъассар, — увкуну
бур МахIаммад-Загьидлул.

Миллат бюхттул бансса шаэргу, шаэрнал аьпа кьадрулий ябуллалисса миллатгу бушиву – му хъунмасса талихIри.
Га кьини театрданувун був­кIун бия МахIаммад-Загьид­лул творчество ххирами, хIатта диндалул пикри-зикрирду хьхьи­чIунну, театрданувун къалагай­сса инсанталгума.
Байбивхьуна мажлис Лакрал театрданул артистурал «Гьай жан, аьзиз Дагъусттан» балайлийну. Дагъусттаннал миллатирттал дянивсса дусшиврул ва дакьаврил къалану хьусса ва балай гьарца кьини итабакьайссия хьхьичIва Лакрал радиолул (макьан Мазагьиб Шариповлул).

Дагъусттаннал культуралул министрнал хъиривчу Мурад ХIажиев:
— Цала кутIасса оьрмулий хъинну хъуннасса даву дан бювхъуну бур МахIаммад-Загьид Аминовлуща. Шайссарив цала миллат, маз, миллатрал культура къаххирасса инсаннаща кутIасса оьрмулий 30 жуж итабакьин, Дагъусттаннал, оьруснал ва дунияллул бюхттулсса шаэртурал назмурду лап усттарсса даражалий лакку мазрайн дуцин!

Дагъусттаннал Чичултрал союзрал хъунама МахIаммад АхIмадов:
— ХIакьину хъинну агьам­ссагу, якьамассагу кьини дур жула оьрмулуву. ДакIнийн утлай буру Дагъусттаннал хъунасса шаэр МахIаммад-Загьид Аминов. Ттун хьуссар мунащал зунсса талихI. Му зий уссия Расул ХIамзатовлул хъиривчуну. Му ия, ца Дагъусттаннал акъассагу, Аьрасатнал даражалул шаэр, кулпатраву, дусшивруву, давриву щихачIав къалав­хьхьусса зунтталчу. Хъинну ларайсса кIулшиву ларсъсса, щалла дунияллул литература ххуйну кIулсса шаэр.
Щала дакIра дия ганал поэзиялул гьавасрал къявхъа тIисса. Мукунсса дакI дакъасса инсанная хIакьсса шаэр къауккайссар, цува цуксса гьунар бусса, циксса институтру къуртал бувсса ухьурчагу. Шаэр ушивруцIун, МахIаммад-Загьид ия бюх­ттулсса даражалул таржумачигу. Га жун, жагьилсса шаэртуран, эбратну хьуссар. Ялагу МахIаммад-Загьид ия миллатрал бучIантIимунил ялув къювулий­сса инсан. ХIакьину, миллатир­ттал мазру ссуссукьу буллалисса чIумал хъиннува итталу бацIлай бур МахIаммад-Загьидлул зумунусса шаэртал.
Ттун ччай бур барчаллагь учин шаэрнал кулпат Мисайхь, ванил жангу, рухIгу МахIаммад-Загьидлуву дирхьуну оьрму бувт­ссар. Барчаллагь душнийн, Ххазинайнгу, хъинну дакI цIий, ялув бавцIуну, буттал ирс буручлай тIий.

Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Сибирбаг Кьасумовлул кIицI лавгуна МахIаммад-Загьид Аминов хьушиву лакрал поэзиялуву революция дурсса шаэрну.
«Ганалли лакрал литературалуву цалчинма-цалчин бусаларду, балладарду, тарихийсса поэмарду, сонетру, сатирикалул хаварду чивчусса», — увкуна ванал.
«МахIаммад-Загьид Аминовлул аьпалул хIурмат жул шяраваллил жяматрал дянив бюх­ттулну буссар. Ккурккуллал Щазал цIагу, поэзиягу халкьуннавун буккан баврил ххуллийгу ххишала бакъа хъунмасса захIмат бивхьуссар мунал», — увкуна шаэр Даниял Магьдиевлул.
Шаэр Булбул Оьмариевал кIицI лавгуна МахIаммад-Загьид Аминов ивкIшиву цала асарду пасихIну ва сивсуну аьч буллалисса шаэр.
Ихтилатру бувна Да­гъус­ттаннал Чичултрал союзрал секциялул хъунама Илияс Ма­хIаммадовлул, МахIаммад-Загьид Аминовлул студентка­хъал – «Илчи» кказитрал отделданул редактор ПатIимат Рамазановал ва Лакрал радиолул редактор Тамара Закарьяевал.

ТIааьнсса бия халкьуннал ччавугу, хIурматгу бусравшивугу хIалал дурсса миллатрал шаэрнал аьпалул мажлис. Махъру лахълахъими чан бувну, ганал оьрмулия ва творчествалия гьарта-гьарзану буслай бия мажлис бачин бувсса Дагъусттаннал Халкьуннал артист Аслан МахIаммадов ва театрданул жагьилсса актриса Зинаида Чавтараева.
МахIаммад-Загьидлул 150-нния ливчусса шеърирду кIура бавну бур балайрдайн, композитортурал музыкалийн бувцуну бур: Ширвани Чаллаевлул, Мазагьиб Шариповлул, Амин Рамазановлул. Миннувагу халкьуннал балайрдайн кIура бавну бур «Гьай жан, аьзиз Дагъусттан», «Дусшиврул билаятрай», «Тамаша», «Карамат», «Ай-лазат» ва цаймигу.
1960 шиннардия тIайла хьуну, хIакьинусса кьининингу Дагъусттаннал язими балайчитурал тIий бур МахIаммад-Загьидлул мукъурттийсса балайрду.

Мажлисрайгу балайрду увкуна: ХIажиаьли ХIажиаьлиевлул, Луиза Шагьдиловал, Саният Рамазановал, Шамсуттин Къаплановлул, Арслан Шагьмардановлул, Шагьалай МахIаммадовал, Амрет ХIусайнаевлул, Тамара Закарьяевал, Гриша Ванатиевлул, Рамазан Аминовлул ва Артур Аминовлул. Балайчитурахун руцлай бия Арслан Шагьмарданов, ХIусайна ва Амрет ХIусайнаевхъул, Ислам МахIаммадов. Экрандалий клип­рахун итабавкьуна шаэрналгу, композиторналгу, балайчиналгу бакIрал чагъарну хьусса Марияннул балай – «Авчитал».
Шаэрнал назмурду дур­ккуна АьвдулхIалин Аьв­дул­­хIалимовлул, Ислам Ма­хIаммадовлул, Адам Гайдаевлул, Руслан Агъаровлул, МахIачкъалаллал 16-мур школалул дуклаки душварал – Риязат Бурсаевал ва Баният Давудовал, 37-мур школалул дуклаки душ Зайнаб Султановал.
Тамашачитуран хъиннура хъун бахшишну хьуна цува шаэр лакку мазрай гъалгъа тIутIисса, шеърирду ккалакки­сса лахIзарду.
Ахирданий шаэрнал душ Ххазина Аминовал цинявппагу гъан-маччацириннал цIания барчаллагь увкуна мажлис хIадур бувсса Лакрал театрданул коллективрахь, ппу дакIнийн утан бувкIцириннахь.
«Хъунмасса талихIри тIи­ссара на ттула буттал миллат­рахсса ччаву миллатрал мунан цаннагу зана дуллай бушиву. Ттун му мудангу халкьуннал яруннаву асар шай», — увкуна Ххазинал.