Барча буллай буру

Июнь зурул 12-нний Сум­батIлиясса Расуллул арс Шамхалов ХIабибуллагьлун хъанай дур 70 шин. ХхюцIалуннийн дирсса шиннардий школалий зий ХIабибуллагьлул хъунма­ссазахIмат бивхьуссар,цимирагу никирал оьрчIан кIулшивуртту дуллуссар.


ХIабибуллагьлул дарс дирхьусса оьрчIая чIявусса лахъсса даражалул пишакартал, аьлимтал хьуну бур. Барчаллагьрай буссар оьрчIругу, миннал нину-ппугу ХIабибуллагьлуйн, цала оьрчIал ялув бувсса захIматрахлу.

ХIабибуллагь лайкь хьуну ур «Дагъусттаннал халкьуннал кIулшиву дулаврил отличник» ва «Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель» тIисса бусравсса цIардангу.
Жуна ххирасса ХIабибуллагь­лул юбилей барча дуллай, чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, лахъисса оьрму. Я Аллагь, ина вила оьрчIал, миннал оьрчIал ххари уллай, оьрмулул уччиннин итаннав.

Жугу вин хъиншивуртту чIа тIий мудан виха дуаьлийсса вил кулпат ХIури, арс Расул, душру ПатIимат, Муслимат, Шахрузат, Гюльнара


Июнь зурул 10-нний жущал архIал буттал шяраву, 1-мур ЦIувкIрав, школа къуртал бувсса Булбул ГъазимахIаммадовал юбилейри. ДакIнихтуну барча буллай, чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, талихI, ххаришивуртту.

Булбул Бакриевна жул классрал чул бищайсса ттарцIри, гьарманал вихшаласса дусри, маслихIатчири. Дагъусттаннал университетрал экономикалул факультетгу ххювардай къуртал бувну, «Сбербанкрал» отделданул хъунмурну зузисса ва, жун кунма, ххиранугу, бусравнугу бур коллективравугу. ХIурматрай бур шяраваллил агьулданул дянивгу. ЛичIаннав ина оьрмулухун сий дунува, бусравнува!
1985 шинал 1-мур ЦIувкIуллал школа къуртал бувми