Виричунал гьайкалданучIа

Гьар шинах кунма, гьашинугу МахIачкъалаливсса, Каспийскалийсса ва цаймигу шагьрурдайсса цIувкIуллал ва тамансса лакрал Ххувшаврил байран дайдирхьуна Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIа тIутIив дишаврия. Хъуннасса уттарашинна дия, чIявусса жямат бувккун бия ва ххуллухгу.


ПатIимат Рамазанова
ЦIувкIуллал Жяматрал советрал хъунама, профессор МахIаммадбаг ХIусайхановлул, байрандалул дайдихьу дуллали­сса махъ лахълай, дакIнийн бувтуна ЦIувкIрату Буттал кIану буруччин 182 инсан аьрайн лавгшиву, 3-4 инсан лавгсса кулпатругу бивкIшиву, Североморскалия байбивхьуну, ЛухIи хьхьирийн бияннин, Архмур Востокрая байбивхьуну,

Берлиннайн бияннин, жаннай хIайп къакуну, цIувкIулгу талай бивкIшиву ва 94 инсан аьрая зана къавхьушиву. Бувсуна цIувкIуллал жямат­рал къинттуллух фронтран буллалисса кумаграхлу Сталиннул цIаниятусса барчаллагьрал телеграммагу дуркIун диркIшиву, РК ВЛКСМ-рал секретарь Бакриев НурмахIаммадлул цIаний.

ЧIяйннал жяматрал вакил Айдаев МахIаммадлул, Ваччиял Жямат­рал советрал председатель Давди Увайсовлул, журналист Гъаза Гъазаевлул, цIувкIуллал хъуначу Сулайман Аьбидовлул ва махъминналгу кIицI лавгуна АхIмад-Хан Султаннул щалвагу Дагъусттаннал цIа бюхттул дуршиву, Ххувшаврил кьимат цимирагу никирай бюхттулну бикIантIишиву.

Москавливсса дагъусттанлувтурал цIанияту жямат барча бувна Аьрасатнал лайкь хьусса аьр­ли летчик, полковник Рамазан Рамазановлул. Калининградрай яхъанахъисса техникалул элмурдал доктор МахIаммад Аьлихановичлул цIанияту щинал лул­тту дуккай лодкалиятусса барча баву дурккуна МахIаммада Рамазановлул. Жямат барча бувна аьлимчу Юнусов Кьурбаннулгу. Ванал ппу, сайки 70 шинай ятIа-тIар бакъаминнавух ивкIсса хIаписар Юнусов МахIаммад, лявкъуссар Славянск-на-Кубани тIисса шагьрулий аьмсса гьаттаву увччуну.

Профессор, академик АьвдурахIман Халиловлулгу, гьар шинах кунна, хIадур дурну дия АхIмад-Хан Султаннул суратирттащалсса хъазамрай лачIай значокру: мюрщиминнанссагу, хъуниминнанссагу. Ххувшаврил балайрду Гъазихан Рамазановлущал ва Ссупиян Оьмаровлущал архIал тIий бия мюрщисса оьрчIругу. БавтIцириннахь барчаллагь увкуна Виричунал гъанчу Сайдун ХIажикьурбановлул.