Цаннияр ца къабигьасса шачIантту

ХIамидлул арс Оьмаров ХIасан увну ур 1938-кусса шинал Лаккуй ДучIиннал шяраву. Ванал оьрчIшивугу тIайла дарцIуну дур тай яла захIматсса дяъвилул шиннардийн.МуницIунма бивну бур ялун ца ялагубала – 1944-ку шинал Мичиххичнавун куч баву. Ккавккун бур тай шиннардий чIявуссаннан ккавксса ккаши-мякьгу, ду-дакъашивугу.


Байбихьулул школа НицIавкI­рав, дянивмур даражалул­сса ЦIуссаккулув бувккуну бур ХIа­саннул. Дуклай унува, лагай­сса ивкIун ур колхозрал хъуруннайн чIаллу батIин, кказа бан. Муния махъ дуллай ивкIун ур аьравачишивугу, ххилай ивкIун ур комбайнарттая къама.

Мунияту ухьунссия яла ХIа­сан Хасаврайсса шяраваллил хозяйствалул техникумравун уххан кIункIу хьуссагу – агрономнал пишалийн. 1961-ку шинал мугу къуртал бувну, дипломгу лавсун, «Правда» колхозрал хъунама агрономну зун ивкIун ур. Мунийгу гьашиву къадурну, цалла кIулшиву гьаз даншиврул, 1963-ку шинал увххун ур Ухссавнил АьсатIиннал шяраваллил хозяйствалул институтравун – экономикалул факультетрайн. Ду­ккавугу, давугу лябукку буну дачин дурну нанисса ХIасан чIал къавхьуну тIалав увну ур кIира райондалул (Буйнакскаллал ва Къарабудагъккантуллал) биялалийсса даврийн – Ххяххияртту дуруччайсса станциялийн, лабораториялул каялувчину, му цуппагу бивкIун бур Щурагь. Микку зузисса ххюра шинал му­тталий ванал хьун дурну дур ххуй-ххуйсса хьхьичIуннайшивуртту.

1969-кусса шинал ЦIуссакку­л­лал хъуни арамтал бувкIун, тавакъю буллай, увцуну ур махъунай, колхозрал хъунама экономистну зун. Ца 4-5 зурувату райкомрал ва тIайла увккун ур МахIачкъалалив каялувчитурал курсирдайн. Ряхва зурува мигу бувккуну увкIсса ХIасан увчIуну ур колхозрал председательну. Ва зузиссаксса хIаллай «Правда» колхоз лархъун дур райондалул ХIурматрал улттуйн. Ванан дурккун дур ЗахIматрал ва ЯтIул Ттугълил орден.
1955-ку шинал ХIасан увчIуну ур райкомпартиялул бюрорал членнугу, гьуртту хьуну ур обкомрал шанна конференциялий делегатнугу.

1980 шинал ванан дуллуну дур Дагъусттаннал Верховный Совет­рал чулухасса ХIурматрал грамота, хъиривра ларсун дур «ДР-лул лайкь хьусса экономист» тIисса цIагу. Му чIумал ванал каялувшиву дуллалисса колхоз лахъан дурну диркIссар ВДНХ-лул ХIурматрал луттирайнгу.
Гьарцагу цайнна ларсъсса жаваблувшиву ххисса хъуни-хъунисса давурттай ХIасаннул чIалачIи бувну бур цува ххишала акъа гьунар ххисса специалист ва сакиншинначи ушиву. Га яла аварасса, захIматсса чIумалгу ХIасан зий ивкIссар ЦIуссалакрал райондалул халкь цIусса миналийн бизан бу­л­лалисса давурттайгу, биттур буллай ивкIун ур Новостройрал управляющийнал хъиривчунал къуллугъ. Шиккугу ванал бюхъулийхчин бартбивгьуссар чIявусса агьамсса ва къювусса масъалартту.

1997-ку шинал цал ялагу тIа­лав увну, ХIасан Оьмаров увчIуну ивкIссар гара цанна маччасса «Правда» колхозрал председательну. ЦIунил кIура авсса ванан ляркъуну дур буржирдахун дагьсса, бурцIин цIими хъунну лирчIсса хозяйство. Жунма ххуйну кIулссар тай ци шинну диркIссарив.
Ва зузисса чIумул мутталийн тIайла бавцIуссар 1999-ку шинал­сса дяъвилул бала-хатIагу. Ми кьинирдайгу, цайми-цаймигу шяраваллал бакI дургьуминнащал архIал, гьунар бусса ва сивсусса сакиншинначи хIисаврай, ХIасаннул дурсса давурттугу хъамаритан­сса дакъассар. 2000-ку шинал ванан бахшишну дуллуссар Аьрасатнал ХIукуматрал хъунаманал цIаниясса «За личное мужество» тIисса ссят.

ХIасил, ХIасаннул бивтсса оьр­мулул ххуллух ябивтукун, машаллагь чинсса бакъа личIлай ба­къар, му ккалли бан бучIир чикъавчунува ливчIсса ца чIиви-хъунсса кьи­ссану.
ЛичIи-личIисса иширттан, инсантуран ванал бувсса кумагирттая, ихIсандалул ххуллийсса давурттая гъалгъа тIийвагу ба­къару, жулва ихтилат хъиннува лахъи къахьуншиврул – кIулнан кIулссар, бавнан бавссар.
ХIурмат лавайсса ХIасан! Вил оьрмулул хъуннасса юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру вин вила дакIнин лархьхьусса чIярусса ххуй-хъиншивуртту, цIуллусса шинну! Ина вила жяматрал, кулпатрал, вила щалагу агьлу-авладрал ххари-шад уллай личIаннав!

Дустал, уртакьтал,
цинявппагу ина ччими