Прокурорнаха къалавхьхьусса кунасса

Лагьсса чIуний аьчухну, рахIатну ихтилат буллалисса, сипатраву хъиншиврул мугьру бивщусса ва инсан ккавкнал тачIав къаучинссия ва прокуратуралул зузалар куну.
Органнаву зузиссаксса хIаллай, цала каши, къуллугъ ишла бувну, чIявусса захIматсса тагьарданувун багьсса инсантуран кумаг бувну бур Гъазил.
Мукунсса ца ишираву кIул хьуну, ванал инсаншиврул ясир увну, хIакьинусса кьинигу, 30-хъайсса шиннардий, Гъазищал дусшиву дачин дурсса журналист Шарапуттин Сулаймановлул тава­къюрайн бувну хьунабавкьура нагу ванащал.


— Гъази Рамазанович, ци багьана хьуна ина захIматсса, нигьачIисса органнал зузалал пиша язи бугьан?
— ОьрчIнийва ттун хъунма­сса гъира бикIайва органнаву зун. Ва пиша язи бугьан хъиннува гьуз учин увнав таний виваллил иширттал органнаву зий ивкIсса ттула хъунама ссурахъу Къазанап НухIовлул. ЦIана ва пенсиялий ур. Ва икIайва жул агьлу-авладрай цалчинсса милица. Ванал цIа сайки циняв лакран дакIних кIулссар. Формалувусса ва ххуй излай икIайссияв чIивисса нагу.
Армиялийгу на агьунав юрис­пруденциялуцIун бавхIусса аьра­луннавун.

— Пиша язи бугьаврия пашман хьусса, дакI дурк­сса чIуннугу хьу­ссарив?
— Къархьуссар. Нава зун айивхьуния шихунай каялувчитурал ва даврил уртакьтурал чулуха ттун хъунмасса тIайлабацIу хьунни. Ттул цалчинсса хъунама уссия Ххюлуссуннал шяравасса Аьппасов Тельман. Таний ДАССР-данул лайкь хьусса юрист увагу кIия уссия, миннавасса ца Тельман ия.

Амма цаппарассаннахь винна цамур даву лякъи, ва вил кIану бакъарча учин багьай.

На, институтгу къуртал бувну, дахьа зун увкIсса чIумал, ва ия силис­тталул отделданул хъунаману. Хъинну марцIсса, тIайлашиву дусса, цала даву ххуйну кIулсса пишакар ия. ТачIав дакIния къабуккай мунал увкусса махъру: «Ттурша тахсиркар тархъаншиврий икIувча, ца багьана бакъасса инсан дуснакьравун агьаяр» тIисса. Нагу ва тарап дургьуну зун хIарачат бара.

«Ттурша тахсиркар тархъаншиврий икIувча, ца багьана бакъасса инсан дуснакьравун агьаяр»

Гьай-гьай, тахсир хьума чара бакъа жавабрайн уцин аьркин­ссар, амма социал тIайлашиву дикIан аьркинссар. Цамагу ­уссия следователь – лавайсса даражалул пишакар, Оьмаров Адильгарей тIисса. Жагьил­сса чIумал ванаягу ттун чIявусса затру лавхьхьуссар. Ванащал архIал жу экономикалуцIун бавхIусса, чIявусса иширттал хъиривлаявуртту дайссия. Ттула захIматралгу, оьрмулулгу ххуллий укун кьянкьасса, инсаншиву дусса инсантал бакIрайн чIявусса багьссар. Мунияту ттула давривугу хьхьичIра-хьхьичI инсаншиву дуруччин хIарачат буллан икIара. Прокурорнал даврил буржгу, так тахсиркар ашкара аву бакъарча, инсаннан кумаг бавугур.

— Прокуратуралул органнаву зузисса шиннардий винма яла дакIний личIансса иш ци хьур?
— ДакIний личIансса ишру жул давриву чIявусса шай. ЦIуссалакрал райондалий 1999 шинал дяъвилул ишру нани­сса чIумал, ттун тийх зун багьуна. ЧIявусса кьянкьасса оьрчIру бия жула, оьрмулул аргъираву жанну дуллунни… Ттущал зузисса чIявусса следовательталгу оьрмурдацIа бунни. Ми ишир­ттаясса пашманшиву дакIния къалагай.
ДакIний ливчIсса чIявуми ишру тай ччанарккусса 90-ку шиннардицIун бавхIусса бур. Та чIумал жу хъиривлаявуртту дуллай буссияв банкрал системалуцIун дархIусса, дух арцул 556 миллиардрая лирчусса арцу дарцусса делолул. Жуща, хъуннасса даву дурну, ми арцу хIукуматрал ххазналувун зана дан бювхъуна.

— Оьрмулун нигьачIаву дусса тагьарданийн агьсса, инава нигьал уллали­сса ишругу шайвав?
— Хьунабакьайссар мукунссагу ишругу жул давриву. КIулну бикIайва ттул уссурссу, гъанчу цума чув зий уссарив.
Тайра 90-ку шинну. На следовательну, Муслим Даххаев ва Мурад Муслимов оперативникталну 6-мур отделданий зий бу­ссияв. Ца къачагъ увгьуну, мунал хIакъиравусса хъиривлаявуртту дуллай буссияв.
Навалу кабинетравусса чIун ххал дурну, ганал гъан-мачча бувххунни на нигьал уллай. Ттул ярагъгу сейфраву бия… Цукун-бунугу, му тагьардануватугу ­уккан бювхъуна. ДакIнийри, ялагу, Хасавюртуллал райондалий, буттагу, арсгу бивтун бивчуну, ливхъун бия тахсиркартал. Му иширал хъиривлаявуртту дуллай, жул аьрххи багьуна Чачаннавун. Тахсиркартал бугьан бювхъуна. Яла кIул хьуна жула хъиривгу багьну бивкIшиву, жува бигьану ххассал хьушиву.

— Совет заманнул шиннардийгу, Союз тили-хъили хьуну махъгу зузисса инсан ура ина. ЦIанасса чIумал зула системалуву ссай дакI къадакьай вин?
— ЦIана зун цахъи бигьану бур, шартIру къулайсса дур, техникалул ва гьарица аьркинмунил дузалну буру. Тани, бензовозрай, трактордай щябивкIун, лагайссияв тахсиркаршиву хьу­сса кIанттурду ххал бан.
Амма, техникалул дузалшинна дакъахьурчагу, таний кIулшивуртту дусса, гьунар бу­сса, жаваблув­сса, сивсусса пишакартал бия сайки циняв. Хъунна­сса даву дайссия. Шинай 100-нния лирчусса деларду судрайн диян дувайссия ца следовательнал. Мигу, аьч къадурми къахIисавну, дежурствар­тту къахIисавну. ХIи­сав дува, зуруй 6-7 дело машинкалий рищун багьайва.
ЦIана прокуратуралул органнаву хаварсизну багьссагу чан­сса бакъар. Махъсса 10-15 шинай на жагьилминнал наставникнугу ура. Гьай-гьай, бур цIана зун бувкIсса жагьилсса зузалтравугу ххуй­сса кIулшивуртту ду­сса, кьянкьа-кьурчIисса оьрчIру. Амма цаппарассаннахь винна цамур даву лякъи, ва вил кIану бакъарча учин багьай.

— Вила цаягу оьрчIал вил пиша язи бувгьурив?
— Ттула буттал буттал цIа дирзсса хъунама арснал Асадуллагьлул Самаралий къуртал був­ссар аьралуннал ва медициналул институт. Къуллугъ буллай ивкIссар Чачаннаву. Аьрали иширттал ветеранни. ЦIана Хасаврай зий ур. Кулпатрал буттал буттан цIа дирзсса чIивима арс АхIмади МахIачкъалаллал администрациялий юридий отделданий граждан юристну зий ур.
— Гъази Рамазанович, чIивинияцIа цайми миллатирттал дянив ивкIун унугу, марцIну, итххяв­ххун лакку маз кIулну бур вин…
— Хъунмасса барчаллагьрай икIара лакку маз лахьхьин бувсса ва хъамабитан къабивтсса мяммайн, бавайн, хъунна-бавахъайн – Аьйшайн ва Мисидуйн. Мяммал бава Аьйша мудан жущалъя дикIайсса. Мяйжаннугу, ттул оьрму цайми миллатирттал дянив лавгунни. На увсса чIирисса Шаллал шяравалу яруссаннал райондалий дур. Хъуна хьуну ура къумукьнал дянив. Ттул цалчинма ва яла ххуйма дус Манасккантлияссар. ХIакьинусса кьининин дусшиву хIура къархьуссар. Хасаврайгу на зий-занай ура мичиххичнал, яруссаннал, къумукьнал дянив. Циняв миллатирттая ххуймур ласав, жула лакрал ххуймургу вайннан дулав.

— Ихтилат къуртал буллай, ци чIа учивияв жагьилсса зузалтран?
— Оьруснал учайссар: «Не боги горшки обжигают», куну. Ва пиша язи бувгьунавхьур, лахьлахьияра, зузияра, ссаячIав нигьа къабувсун, хьхьичIунмай бачияра, — учивияв.

— Барчаллагь, Гъази Рамазанович. Ина кунма­сса пишакартал чIяву баннав органнаву.
— Барчаллагь.

Ихтилат бувссар
Андриана Аьбдуллаевал