Нева неххал ялтту — пагьламан лахъан

ТIайлабацIу хьурча, Расуллул цIа лахъантIий дур Гиннесрал рекордирттал луттирайн

П. Рамазанова
Май зурул 26-нний, хьхьуниву, ссят ацIния кIиннил дачIи хьусса чIумал, Санкт-Петербурглив агьали хIайран бувансса номер ккаккан буван хIадур хъанай ур 1-мур ЦIувкIратусса цIанихсса пагьламантурал тухумрал варис Расул Абакаров.
Дворцовый ламул дянийх хьхьа бавхIуну, мунийх лахъан кьаст лархIуну ур пагьламанчи. Хьхьуттал лахъишиву дикIантIий дур 35 метра, лахъшиву — 45 метра.

«Зурул хьхьичIва альпинистурал ва каскадертурал группагу бавтIун, зий буссия, хIадур хъанай. Яла захIмат-жапамур даву алхъан дахIавур. Хьхьугу-кьинигу тренировкартту дуллай, зий уссар Расул: ламу зурзу тIисса бушиву, марч — цимурцагу хIисавравун лавсун, хIадур хъанай уссар Нева неххал ялтту пагьламан лахъан», — тIий ур арснан кумаг буллали­сса цIа дурксса артист Мухтар Аба­каров.

Оьрмулул 32 шинавусса Расул Абакаровлул гьунар кка­ккан чIявусса агьали тамашалий буккантIий бур. ТIайлабацIу хьуну, цала оьрчIнияцIавасса хиял дузрайн буккан бан хьурча, Расул Абакаровлул цIа ласунтIий дур Гиннесрал рекордирттал луттирайнгу.
«Яраппий, Расул, вин тIай­лабацIу баннав!» — чинну жувагу, вас-ццахгу хъиривну