Нава архну унугу, дакI ватандалийри дусса

Лакрал райондалул кьиблалул чулий, Гъумучату 25 километ­ралул манзилданий, кIиазарунния лирчусса метрардал лахъшиврий, дуссар ттул буттал шяравалу Бурши. На увссара ва хъуна хьуссара кIикку. Ттул ппу Неъматуллагь ия къалайчинал пиша ххуйну лавхьхьу­сса инсан. Нину Сакинат дия ичIаллил давурттал заллу. Ттул бия кIива ссугу, ца уссугу. На ияв чIана-чIивима. Яхъанайгу жу буссияв ттул ттаттал Якьублул цалла каних дурсса цIувцIучарил къат­раву, щарнил мизитрал чIарав.


Ттун тачIав дакIния къаду­ккай шяраву Интдайдихьулул байран хьунадакьлай бивкIсса куц. Му шайва щаллагу щарнил ца яла язимур шадлугъну. Жу, циняв оьрчIру, датIлай бикIайссияв кьаркьсса цIайнна. Бичайва къувтIирду – мюрщи­ссагу, хъуниссагу, тIанкIа тIун бикIайва циняв цIарал ял­тту. Интдайдишавал хьхьуну, урундалувугу дирхьуну, оьрчIру, жагьилтал личлан бикIайссия ччалли кIалайрду дусса тIурщив.
Дувайва личIи-личIисса дукрарду. ХIадур дайва дукьрахIан, шахьайва бартри, бичайва хьхьахьхьари. Жул буршиял дукьрахIанттил цIа ппив хьуну дикIайссия лагма щархъайхгума цайминналминнуха къалархьхьусса дуну тIий.

ПпабакIучIан яла гъанмур шяравалунугу дуссар жулмур шяравалу. ПпабакIул бакIравун къалавхъсса жагьилнан душ щарну къабулайссар чайссагума бивкIун бур жул Буршиял жяматрал. КIа эбадатсса ва бюхттулсса зунттуйн ла­хъан гъинттул чIумал бучIайссия (бучIайссар хIакьинугу) личIи-личIисса кIанттурдая чIявусса агьлу, туристал.
Буршиял лагма-ялттусса тIа­биаьтгу дуссар ялугьлай ябуччин къашайсса, караматсса, цал ххал хьуну, ххишала хъама­къаритансса – Швейцария щялмахъри.

Цуксса хIайпнугу,
шяравалу ялу-ялун чIири личIлай, жяматгу чан хъанай чIалай, дакI зия хъанан дикIай. Гьай-гьай, иш мукун бушиврул сававрттугу ца ва кIира дакъар.
Тагьар мукунсса духьурчагу, чан бакъар ялагу жул жяматрал дянив, цивппа кьатIух бунугу, буттал шяраву цIусса къатри дуллалисса, кIиччаллихсса ччаву иширттайну ядуллалисса арсругу.

Амма, цуксса хIайпнугу, шяравалу ялу-ялун чIири личIлай, жяматгу чан хъанай чIалай, дакI зия хъанан дикIай. Гьай-гьай, иш мукун бушиврул сававрттугу ца ва кIира дакъар. Тагьар мукунсса духьурчагу, чан бакъар ялагу жул жяматрал дянив, цивппа кьатIух бунугу, буттал шяраву цIусса къатри дуллали­сса, кIиччаллихсса ччаву иширттайну ядуллалисса арсругу. Миннавасса цаппарассаннал цIардугу кIицI данна: МахIаммад-Кьаландар, Бадави, Ися, Халилов МахIаммад, Бадруттин (Буршиял куяв) ва м.ц. Машаллагь, су­кку хьунтIиссар вайннацIун цайми-цаймигу.

1944-ку шинал жул кулпат бивзуна МахIачкъалалив. Цаймигу кулпатру яхънахъисса аьм­сса хIаятраву машан лавсун бия 19 кв. м. дусса къатта. МуницIун дакъая цукунчIавсса хIаллихшиннарду, шартIру. ЧIанкъатлуву бивхьуну бикIайва пач «буржуйка», гъилигу ганил байвав, дукрагу ганийра дай­ссия. ЧIалсса ссуттил, ятту зунттава арив куч хьуну нани­сса гьант­рай, жунний ликкайва хIухчалтгу – кIия-шама, шама-мукьа. Га чIумал шагьрулий дакъассия жул колхозрал цурда заллусса хIаят. Ниттил Сакинатлул дувайва дукра, дулайва хьхьичIра-хьхьичI хъамаллуран, кув чIумал жура къадуркунугу личIайссияв. Га чIумал ччатIгу ласайссия карточкIарттай: ччатI ласуншиврулгу сайки кьинилул мутталий бацIан багьайссия очерданий, кувннал кув баххана буллан бикIайссияв.
Му ппурттуву ттул ппу Неъматуллагь зун увххуна заводрайн къалайчину. Гьай-гьай, мунал даву заралсса дия, мудан кислатIалул бугъливу ацIан багьлагьисса. Амма ци банссия, кулпат я бан багьлай бухьувкун. Яла махъ, 1951-ку шинал, буттал машан лавсуна чIаравсса цамур къатта, Фабричная тIисса кучалий.

ДакIний бур, аьраяту жуннийн увкIуна ттул буттауссу ХIажи. Мунал чурххай бия анжагъ салдатIнал гьухъа. Ттул буттал га бакIрая чча­ннайн ия­ннин лаххиялул щаллу увна. Амма цува ХIажи ия ххишала акъа сивсусса, чувшиву ду­сса чув-адамина. Так аьрай ккав­кцириннулгу, дирцири щавурдалгу бас увну, лахъи къалавгун, буттауссу ХIажи къуртал хьуна. Ганал ивчIавугу хьуна жул къатлуву. Ттул буттал га багьайсса куццуй увччуна МахIачкъалаллал хIатталлий. Хъинну дакI марцIсса, иман ххи­сса инсан ия ХIажи. Цал бунагьирттал аьпа баннав.
МахIачкъалалив на къуртал бувссия ххуллурду бай техникум. Шин ва дачIинний зий уссияв МахIачкъалалив, яла лавгссияв Москавлив. Тийх, конкурсругу дурурччуну, увхра строительный институтравун. Мастернал пишалия айивхьуну, трестрал управляющийнайн ияннин зий уссияв хIарачат буну: буллай ивкIра Москавуллал кольцевой ххуллу, яшай къатри, гостиницарду, заводру ва мукунна цайми-цаймигу объектру. Зий ивкIра мукуна банкрал каялувчинугу.

ЦIанакулсса чIумал, Заннал цIимилийну, пенсиялий игьалаглай ура. Яхъанайгу ура ттула оьр­мулул дус Умащал нара дурну диркIсса къатраву. Вайра къатраву яхъанай бур цила кулпатращал ттула душгу, ва зий буссар Аьрасатнал Централ банкрай. Ур шама оьрчIал оьрчIгу.
Сайки 25 шинал мутталий, ттула хIарачат хъирив лавссаксса, навагу чичлай, Москавлив­сса цайми лакрахьгу чичин буллай ивкIра жула «Илчи» кказит. БакIрайва мадарасса буссия чичлачисса, махъ чIаланну чан хьунни. Мунинсса сававрттугу дур личIи-личIисса: цалчин, кказит буккин бюхълай бур интернетравугу, кIилчин, ялу-ялун чан хъанай бур ниттил мазрай буккин-чичин шайсса лак.

Ттула чулуха маслихIат бан ччива цайми-цайми шагьрурдай, билаятирттай яхъанахъи­сса лакраягу «Илчилий» гьарта-гьарзану чичаван, ми чIарах бизан буллан.Жува гьарцама жула кказитралгу, ни­ттил мазралгу дардирдай бикIан аьркинссару, цуманаща цукун бювхъурив, кабакьлан аьркинссару.
ЧIа тIий ура «Илчилул» цинявппагу зузалтран цIуллушиву ва тIайлабацIу. Барчаллагь зу бушиврухлу!

Нагу муданасса зул дус МахIаммад Якьубов,
ш. Москав