Цуппагу ссурухIи кунма бия

МахIачкъалалив «Хаял» тIисса ресторандалуву хьунни лакрал агьалинан нукIува ххирагу, бусравгу хьусса Зарипатлул концерт. МахIаттал хьунсса иш бакъар Зарипатлунгу балайлухсса ччаву Хъусращиялжяматрая, цIанихну балай учайсса цила ниттия Бахъия ва ссия Загьидатлуя дияву.


Имара Саидова
— Нава тачIав сахIналийн був­ккун балай тIунссара тIий къа­бикIайссияв. Цалчин на балай увкуссар Загьидатлул концертрай. Ванил, жула ниттиву, ттуву бусса гьунар вивугу бакъа къабикIайссар тIий, буккан бувссара сахIналийн. Га чIумал тамашачитурал рязину кьамул бувкун, ттувунмагу балай тIунсса гъира багьуна, — тIий, буслай бур Зарипат.

Ва хьхьунусса мажлисрайгу исват хьунни Зарипат сахIналий тIалавну, ххирану бушиву. Ххишала дакъа гурсса хъатру ришлай, тамашачитал лагма лавгун, къавтIий, тIутIавун бахьлаган бувну, бахшишру дуллай, ларгунни Зарипатлул концерт. Цуппагу цIу буну ларххун, ссурухIи кунма бия. Тамашачитурал дянив чан­сса бакъая лакраву бусравсса, сий дусса инсантал.

Зарипат цила балайрдайну агьалинан бусрав шаврицIун, дакI-аьмал хъиншиврийнугу, хIал бакьаврийнугу ва иминсса хасиятрайнугу ххирасса бур.
Хъинну ххуйну мажлис бачин бувну ия Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузала Ссупиян Оьмаров.
Зарипатлул концертрал мажлисрал сий хъиннура гьаз дурунни ДР-лул лайкь хьусса артистътурал – Рашид Багъатаевлул, Ямлихан ХIажиевлул, Аьбдул Мурадовлул.

Мукунма Зарипатлул кьини хъун дан бувкIун бия Дагъус­ттаннай машгьурсса даргиял балайчи Зульфия, лазгиял миллатрал балайчи Ирада, яруссаннал балайчи Сабина Аьбдуллаева ва цаймигу.
Мякь бувккун бия тамашачитал цила зумуну, бюхханну халкьуннал балайрду учайсса, ДР-лул лайкь хьусса артистка Загьидат Муслимовал балайрдахгу.
Концерт къуртал хьуну махъгу тамашачитал ппив хъанай бакъая.