ЧIаххувдушнил кIива пиша

Ваччавсса «Илчи» кказитрал корреспондентнал пунктрайн тIайлану тия чулий бур Ккуллал райондалул ЗАГС-рал идара. Шикку уттинин зий бивкIсса хъамитайпалул, шаппасса иширттайн бувну,чIумуйнусса даву кьадитаврийн бувну, ЗАГС-рай зун бивкIунни цамур хъамитайпа. Уттигъанну на ванищалгу кIул хьура.


Ванил бувсуна ттухь циятува кутIану:
— Ттуйн Халилбеклул душ Билалова Мариян учайссар. На ЧIяйннал шяравассара. 1997-ку шинал на къуртал бувссар, мусил медаль ларсун, ЧIяйннал школа. Яла гара шинал дуклан бувхссияв ДГУ-лул правоведениялул факультетрайн. 2002-ку шинал, му къуртал байхту, райондалул администрациялий зун бивкIссияв, цал райондалул бакIчинал кумагчину, яла – юристну. 2011-ку шиная шинмай зий бура Ккуллал райондалул архиврал каялувчину. КIицI буван ччива мукунма Ккуллал райондалул архивран хъанай душиву 90 шин.
Бюхъу ххисса, цила даву кIанийн дуртун дувайсса пишакар бакIрайн агьсса чIумал ххи­сса ххаришиву хIасул шай. Мукун хьуна ттулгу, Марияннущал кIул хьусса чIумал.