Ттула буттауссиха лащан ччайнува уссара

Дурагу мукьра шинал мутталий бювхъуну бур жула Совет аьралуннаща инсаниятрал ялун най бивкIсса бала-апатI кьакьалувун бутан. Яла, га утта къабукканшиврул, ялунгу аьрщи дирчуну дур.Оьванма къаучайхьунссархха: «Га цала бакIрайн цува аьрщи дичлай ур», — куну. Фашизмалунгу мукун хьуссар. Га дяъвилул щавщи щуну бур Аьрасатнал ва чIаххуврайсса циняв паччахIлугъирттайн. Амма, цуксса жунма къаччай бухьурчагу, «дяъвикартал» уттигу чан хьун бувар. Миннал бакIрачIангу бучIантIиссар гава кьадар.


Ккуллал райондалий дур хIа­кьину 14 шяравалу. Вай шяраваллал чиваркIунналгу гъан дур­ссар Ххувшаврил кьини. ХIакьину ттун бусан ччива му Ххувшаву ласун кабавкьусса ца инсанная. Му инсангу ур, аьпа биву, ттула бу­ттауссу – Вихьуллал шяравасса МахIатIулавхъал Чарин.

Ттул буттауссу лакрал даралуву ца яла ххаллилма къалайчия. Цува ахиратравун гьаннин ца-кIира шинал хьхьичI дакъа, ганал лурзимуххал ялату кьютIилу чан къадурссар.
Ттун бусан ччива буттауссил ца базилух дурсса чувшивриягу. ЧариннучIан бувкIуна Вихьуллал шяраваллил партиялул чиновниктал. Гай бия Чариннухь цала душ (га кьини буттауссу душ щар буллай ия) наврузбагначIан ахттавай гьан бува тIий. Чариннул гайнна­хьхьун дуллуна жаваб: «Гьалмахтал, жулла шяраваллил аьдат дур жалин наврузбагначIан хьхьурай тIайла дуккайсса. Му аьдат на ляхъан къадав, на зиягу къаданна», — куна.

Ккавкссарив зун дуссукъатта? Литературалуву, хавардаву дуссу­къатлул сурат дикIай, кIулщул, кIурал, кислатIалул кьункьал гьарца зат ччуччин дуллалисса, къумасса пукьану кка­ккан буллалисса. ТIайлар, къалайчинал оьрму бигьасса ба­къар. Буттауссил дуссукъатта чанна­сса, хъуннасса лампочка лархъсса, ххишалдаран, кIичIиравун бурувгсса чIавахьулттащалсса къатлуву бикIайва. ЧIирттайнгу миксса чIявусса къяцIри лав­ххун бикIайвахха, ттухьва нава тIун икIайссияв: «Ванан вайксса къяцIрал цибайривав?» — тIий. Амма гьарца къяцIа цила-цила кушулун ишла байсса бия. Хаварду бикIай Бархъаллал тIахIунттаяту, УнцIукIуллал тIаннул затирттаяту, Оьргърал арцу-мусил затирттаяту. Къалайчинал бувайсса, гьарца къатта-къушлин чара бакъа аьркинсса, щинал буцIайсса урша бангу ца мискьалданул къабигьар ялув кIицI ларгми давурттаяр.

Ялагу укунсса зат. КкурчIав щяивкIсса жагьилнан нажагь щинату нанисса душ ххуй бивзсса чIумал, ганихь щин дула учайсса аьдатгу диркIссар. Га ххуй душнил хъараяту ливксса урхьлува щин хIачIлачIисса чIумал, душнил ва оьрчIал тIайла бавцIусса яруннил дянивсса «цIупар» ссал къабагьари! Ва зат хIисавравун ласурчагума, барчаллагь учин бучIир ттул буттауссу Чариннухь…

МахIатIулавхъал Чарин увну ур 1913-ку шинал Вихьуллал шяраву ХIусайн тIисса къалайчинал ва Хамис тIисса мичIахIири душнил кулпатраву. Чариннул ччяни дурцуну дур щарссагу – Мариян. Кулпат бувну махъ, буттал касму ла­хьхьайхту, Чарин лавгун ур Азирбижаннавун хIалтIилухун. БакIраява Чарин Ираннал дазуй­сса дувсси буккай мяъдандалий зий ивкIун ур. Амма ялагу зана хьуну ур Бакуйн. Амма тийх зий хъуннасса чIун къаларгун, байбивхьуну бур дяъви. Чарин тихава увцуну ур дяъвилийн. Дяъви къуртал хъана­хъисса чIумал ттул буттауссил сайки циняр Европанал паччахIлугъру ккуччу дурну диркIун дур. Чехословакиянаву усса гьантрай бувкIун бур Ххувшаврил хаваргу.

Бакъаривла махIатталсса иш, дяъви наниссаксса мутталий Чариннун царагу награда къадурккун дур. Аммаки дяъви къуртал шайхту дурксса наградартту ххал дуллали­сса чIумал, 15-нния лирчусса орденну ва медаллу дия.
Буттауссихь на цIувххуссия: «ЗахIматсса къалайчинал даврий зийна икIайвав ина вила оьрмулул 80-нния лирчусса шиннардийн ияннин, цанъяв?» — куну. Бутта­уссил куна: «На тачIав ттула ссупралия дикI чан хьун къадирт­ссар. ЦIусса дакъахьурча, кьаркь дикI дикIайссия ссупралий. Ялагу винна ххал хьуссар дуссукъатлуву лурзимуххал чIаравсса къуви. На, гиву лавай авцIуну, зун икIайссияв. Ва иширал ттул чурххавусса оьтту, чувчIав бацIан къабитлай, щурущи байсса бивкIссар», — куну.

Буттауссу, гьай-гьай, оьрму кIул­сса адамина ия. На ца-ца чIу­мал махIатталгума хъанан икIай­вав, ваксса бурувзусса оьрмулуву тIайламур ва бавккумур ганаща личIи бан бюхълахъаврий. Улу, ганал ччимур кулпатраву шайсса, ттириххин захIматсса ишру бигьану ттириххайва.
Буттауссу Чарин ахиратра­хьхьун лавгуна 2002-ку шинал, 89 шинаву. Амма мунал хасиятраха лащан ччишивумур тачIав ттул чур­ххава къадуккай.

ХIажимурад ХIусайнов