Майрал 9-нний Къада-дядан хьунтIиссия 100 шин

Хъун дакъасса жул Къяннал шярава дяъвилийн лавгун ур 127 адамина: зана къавхьуну ур 58, зана хьуну ур 69. ХIакьинусса кьини сагъну акъар дяъвилийн лавгсса цаягу къяничу.


Ттун чIявуну дакIнийн агьай жяматраву бусравсса, гьарца давриву гьуртту шайсса, ля­личIину мазрай цIу бусса, амма, цIу бурча куну, биривмур къаучайсса Жамалхъал Къада Жамаллул арс. «Къада дядя» — укун учайссия ванайн гьарцаннал.
Къада дяъви байбишиннина, 1939-ку шинал, Совет аьралуннаву къуллугъ буллай ивкIун ур Винницкий областрай Тайсин тIисса шагьрулий.

«Жуламиннангу щак багьлай бухьунссия, жу хьхьугу-кьинигу дазул чулийнмай нани бувну бияв», — тIий, бусайва Къадал. Яла цакуну баян бувна тIива фашист Германия жуйнма ххяххаврил хавар. Къада усса дивизиягу хIала бувххун бур душманнащал талай. Къада талай ивкIун ур 37-мур битултрал дивизиялуву. Ца чIумал ванайн щаву дирну, Щипитовка тIисса шагьрулий госпитальданийн агьну ур. Ми­кку хъин хьуну махъ Къада агьну ур артиллериялул частравун. Ва гьуртту хьуну ур Миллитополь, Севастополь тархъан буллали­сса талатавурттавух.
Жула аьралуннал Берлин ласайни, Къада талай ивкIун ур 1-мур Прибалтикалул фронтрай.

Гьуртту хьуну ур Къада Японнащалсса дяъвилийгу. Японгу бух бувну, зана хьуну ур шавай. Ванан дурккун дур: ЯтIул ЦIукул орден, Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул 1-мур даражалул орден, чIярусса медаллу.
Къада ия цIанихсса дарзи. Ва­нал дайва кителлу, хIажакру, рахIурду. ВаначIан бучIайва Ккуллал ва Лакрал районнал шяраваллавасса инсантал. Къадал, дуккин бувну, ликкурай бацIан бувну бур арулва оьрчI: мукьва душ, шама арс. Арулунналагу ларсун дур ларайсса даражалул кIулшиву.
Майрал 9-нний Къадан хьун­тIиссия 100 шин.

Рамазан МахIаммадов,
ш. Къян