Хъуншагьрулул лагрулий

МахIачкъалалив майрал 9-нний хьунни Хъун дяъвилий ххув хьуну 73 шин шаврин хас дурсса шадлугърал митинг.


ХI. Аьдилов
Митинграйн бувкIунни 12 азарунная ливчусса халкь. Миннавух бия республикалул каялувчитал, Халкьуннал Мажлисрал депутатътал, ХIукуматрал члентал, Хъун дяъвилул ветерантал ва чIявусса цаймигу.

Митинграй махъ лахълай Владимир Васильевлул байран барча кунни циняв Хъун дяъвилул ветерантурахь ва митинграйн бувкIминнахь.
«ХIурмат бусса дагъусттанлувтал ва хъамал, хIакьину дур ляличIи ххуйсса, баргъ экьилавгсса шадлугърал кьини. 9-мур май – Бюхттулсса Ххувшаврил Кьини. Ва дур жула чIявумиллатру бусса билаятрал ва чIявумиллатру бусса Да­гъусттаннал пахрулул кьини… ХIакьину, ва байран кьини, ттун ччай бур шиккун бавтIсса цинявннан чIа учин талихI-тирхханну, ччаву, узданшиву, — кунни республикалул каялувчинал.

Митинграй махъ лавхъунни МахIачкъалаллал бакI­чинал кIанайма Абуссупиян ХIа­сановлул, Дагъусттаннал аьрали комиссар Даитбаг Мусттапаевлул, Хъун дяъвилул ветеран Зинаида Савельевал.
Яла циняв лавгуна Лениннул комсомол паркираву Аьраличунал гьайкалданучIа тIутIив дишин.