Барча буллай буру

ДакIнихтуну барча дуллай буру лакрал миллатрал бу­сравсса душ Гулшан Хасаева бувсса кьини. Гулшан мудангу чялишну гьуртту шай Ла­кку билаятрай бартбигьлагьи­сса, лакрайн багьайсса гьарцагу иширавух.


ЦIуллушиву дулуннав, Гулшан, вихьхьунгу, вилцириннахьхьунгу! ДакIнийцири мурадру бартлаганнав! Винмагу, вилацириннангу, жунгу чан къабаннав!
Дустал, гьалмахтал

Шабанов ХIусайн Мяммал арс увну ур 1936 шинал майрал 8-нний Хъун ЦIувкIуллал шяраву, арцул усттарнал кулпатраву. Шабанов Мямма цала кулпат Асиятлущал ва оьрчIащал дяъви байбишиннина, 1939 шинал, ивзун ур Къабардиннавун Кундалан тIисса шяравун.
Тикку школагу къуртал бувну, зий ивкIун ур электростанциялий. Щар дурцуну махъ ХIусайн ивзун ур Тырнауз тIисса шагьрулийн.


Ши­кку ХIусайн чIярусса шиннардий, пенсиялийн укканцIа, зий ивкIун ур обогатительный комбинатрай. Лажин кIялану був­сса захIматрахлу ХIусайн лайкь хьуну ур медаллан ва чIярусса хIурматрал грамотарттан. Ва ур захIматрал ветеран.

Жун акъа чара бакъасса, ххирасса ХIусайн! Жу барча дуллай буру ина увсса ххарисса кьини! ЧIа тIий буру вин уттиния тихуннайгу, ичIувассаннал ххари уллай, оьрмулул уччиннин­сса шинну!
Виха дуаьлийсса вил оьрчIру, душру, куяв,
цинявппагу ина ххирами