ДакIний личIансса аякьа

Дагъусттаннал дакьаврил фонд­рал ва «VNK» АЗС-рал сетирдал барча бунни цIанакул Ма­хIачкъалалив ялапар хъанахъисса ветерантал – Аьйшат АхIмадова, АьвдурахIман ХIажиев, Иван Иванов, Забит Умаров, Ким Ховрин ва Каспийск шагьрулий яхъанахъи­сса Муса Багьауттинов, Малик Исмяилов, Алексей Хаджаев, Виктор Мурсалов.


Имара Саидова
— Жува буржлувссару, аьрай талай бивкIсса, жанну дуллусса вир­ттаврал аьпа абад буллай, миннал дурсса къучагъшивуртту ялун нанисса никиран эбратну дихьлан. Жун пикри хьунни, ветерантураха аякьа дурну, ми ххари бувансса чаранну лякъин,- увкунни ХIажимурад НухIовлул.
— Ватан дуручлай, зу зущава шаймургу, ххишалассагу бувссар. Зула оьрмурдай хIайп къаувкуну, захIматсса аьрали шартIирдай талай, ларсъссар зу Бюхттулсса Ххувшаву, — увкунни Мухтар Давудовлул.

Ванал бувсунни Хъунмасса Бу­ттал КIанттул цIанийсса дяъвилий гьурттушинна дурсса цала шяраваллил чиваркIуннаягу.
— Ккуллал райондалийсса ца чIирисса Хъювхъиял шярава дяъвилийн лавгун ур 39 инсан, миннава зана хьуну ур увагу 14. Ттул бутта, Давудов АьвдулхIамид, 1941 шинал дяъвилийн лавгун, 1946 шинал зана хьуну ур. Ванал чIивима уссу Аьлибаглун шавай зана хьун кьисмат хьуну бакъая, — увкунни ванал.

Гьашину ва акция дунни «VNK» АЗС-рал сетирдащал цачIуну.
Дяъвилул ветерантуралгу барчаллагь увкунни ишбажаранчитурал цахра дурсса къулагъасрахлу.
ХIажиев АьвдурахIманнул дакIний бувтунни цува дяъвилийн увцусса куц. Дяъвилийн нанисса эшелондалувасса аьралитурал чIавасса жагьил гьан увну ивкIун ур дукия ва аьркинмур машан ласун. Ва аьркинмур ларсун учIаннин, эшелон сукку хьуну дур. АьвдурахIмангу цукун-унугу махъва-махъсса вагондалуцIун лавчIун ур. Яла, поезд бавцIусса чIумал, ва лавгун ур аьралитурахьхьун машан лавсъсса азихъ булун. Аьралитуралгу командирная кьюлтIну увцуну ур АьвдурахIман цащала. БакIрай ва гьан айсса ивкIун ур немец бусса кIантту ххал бан. Яла махъ АьвдурахIманнуя хьуну ур кьянкьасса разведчик. Ххувшаву АьвдурахIманнул хьунадаркьуну дур Берлиннай.

Забит Умаров 1942 шинал хушрай лавгун ур дяъвилийн. Гьуртту хьуну ур Сталинградрай ва Курскаллал дугалий хьусса оьсса талатавурттаву.
Муса Багьауттинов гьуртту хьуну ур Ккавкказ душманная буручлачисса талатавурттаву.
Малик Исмяилов гьуртту хьуну ур Румыния, Венгрия, Польша душманная мурахас буллалисса талатавурттаву.
Айшат АхIмадова зий бивкIун бур МахIачкъалаллал госпитальданий аьрали хIакинну.
Ва кьини цинявппа ветерантуран дуллунни багьлул ххирасса бахшишру, нахIу-нацIурду ва сувенирду дусса кьуцуртту.