ДакI ххуйшиврул дуцIин дурунни

Премьер-министрнал кIунттихь дия АхIмад-Хан Султаннул сурат

Ххувшаврил байрандалиясса ххаришиву ттулла дакIниву ххи дунни Дагъусттаннал ХIукуматрал пред­седатель Артем Здуновлул.Ма­хIачкъалаливсса «БивкIу бакъа­сса полкрал» кьюкьлуву парадрай нани­сса ванал ца канихь дия Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул сурат.

Ва чIирисса аьшри, гьай-гьай. Амма ва аьщул ХIукуматрал хъунаманал чулинмайсса хIурмат ххишала хьун бунни. Дагъусттан бюхттул бувсса Виричунал цIанил кьадру цачIавагу бюхттулну бушиву чIалачIи бунни Артем Алексеевичлул.

ПатIимат Рамазанова
— На чIявуссалийла буккав бусалардавун агьсса летчикная, му кIива миллат­рал ва ца хъунмасса билаятрал арс ур. Чувшиврий, кьянкьану авцIуну, дуручлай ивкIун ур ттулгу, зулгу Ватан. Му бакъассагу, махъзуманив Дагъусттаннай дулун ккаккан дурну дур жагьилтал патриот зумуну тарбия буллалиминнан дулайсса АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса медаль. Жула вирттаврал оьрмурдай тарбия дуллан аьркинссару жува ялун нанисса ник,- увкунни премьер- министрнал журналистътурахь.
Барчаллагьрай ябитантIиссар гьарцагу дагъусттанлувнал ва суратрах. Барчаллагьрай ябитантIиссар оьрмулул 24 шинаву кIийла Мусил ЦIукун лайкь хьусса, цалчинсса космонавт Юрий Гагарин аьламравун леххан хIадур уллай ивкIсса, ряхттуршлий шамийла гьаваллавун талатаврийн гьаз хьусса, цалалу душманнал 30 самолет, цайминнащал цачIуну 19 самолет дурт­сса, шамилчинсса Мусил ЦIуку булунгу ккаккан увну ивкIсса, аслансса летчикнал цIанил хIурмат бусса гьарцагу каснал.