Биччибакъашиву ххирану дацIан бюхъайссар

ЦIанасса чIумал Госавтоинспекциялул зузалтрал хъуннасса къулагъасрай лавсун бур машинарттай бувцуну заназисса мюрщисса оьрчIал мюхчаншиврул масъала.

МахIачкъалалив шин дайдирхьуния шихуннай 23 ДТП хьуну дур мюрщисса ва балугъравун къабивсса оьрчIру хIаласса. Миннуву 25 оьрчIан цIунцIия хьуну дур. Ларгсса шинал вара чIумуву оьрчIру хIаласса 13 ДТП хьуну диркIун дур. Миннуву 16 оьрчIан цIунцIияртту хьуну дур. ЧIалачIисса куццуй, чIаланну ххишала хьуну дур цирда ДТП-ттугу, миннуву цIунцIияртту хьусса оьрчIал ккалгу.

Ва тагьар хIисавравун ларсун, ОГИБДД-лул зузалтрал, май зурул 12-нний байбивхьуну, июнь зурул 12-ннийн бияннин, МахIачкъалалив бунни «ОьрчIал кресло» тIисса профилактикалул операция. Практикалул чIалачIи буллай бур чIявуми нитти-буттахъал ва масъалалул ялув биччибакъашиву дуллай бушиву. Миннал щябитлай ба­къар оьрчIру креслордаву, дахIлай бакъар мюхчан бансса мухIулттив, садик­райн ца-кIира минутIрал ххуллу бур тIий ва мукунма цаймигу багьантту буллай.

Нитти-буттан цукунчIав був­чIин ччай бакъар ми ца-кIира минутIрал дянивгу хъунма­сса бала хьун бюхъайшиву, цала би­ччибакъашиву цанна ххирану дацIан бюхъайшиву.
Цаппара нитти-буттал, машиналуву оьрчIансса кресло бунува, цащала архIал хьхьичI щябитлай бур оьрчIру, цаппара­ссаннал, креслолуву щябивтсса чIумал, мухIулттив дахIлай ба­къар. МухIулттив къадахIирча, креслолул оьрчIру мюхчан къабуллалиссар.

ДакIний битияра, нитти-буттал бияла хъунмассар оьрчIру апатIраща мюхчан бан.
Мурад ЖахIпаров,
полициялул майор, ОГИБДД-лул хъунама инспектор
ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал