Аьрая цIуницIакул зана хьунни Баттал

Вай гьантрай КIундиннал шяраваллил жяматран, Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий жан дуллусса Баттал ХIажиевлул наслулун, агьлу-авладран ххари­сса хавар бавунни. Май зурул 4-нний Севастополлай­сса Аьпалул вахталул лагрулий, Дергачи поселокрал мемориал хIатталлив лахъа-хъунну, хIурматрай кIилчин дурччунни Севастополь буручлай жанну дуллусса 147 совет аьралуннал ттаркIру. Цинявннавату так 5 инсан кIул ан бювхъуну бур ца буссарив. Миннавасса ца КIундиннал шяравасса Баттал ХIажиев ушиву кIул хьуну бур.


Андриана Аьбдуллаева
Ва хавар баяйхту, Баттал ХIажиевлул гъанчу – Аьбдул, МахIаммад, ХIанипа ва Низами мугьлат бакъа Севастополлайн лавгун бия. Шагьрулул губернатор Дмитрий Овсянниковлул ми хIурматрай кьамулгу бувну, дуллуну дур миннахьхьун аьраличунал каска, медальон, партбилетрал мужаллат ва ттупанчалул бутIри. Вай ляркъуну дур Севастополь буручлай къизгъинсса талатавуртту най диркIсса Темная Балка тIисса кIанттурдай «Вымпел» тIисса поисковый кьюкьлун.

Вайксса шиннардий Батталлул чув, цукун жан дуллуссарив къакIулну бивкIсса гъанчунал барчаллагьран бахшиш дунни «Вымпел» кьюкьлул командир Евгений Павлюклун Дагъусттаннал усттартурал дурсса ххаллилсса ххаржан.
Севастополлая Баттал ХIа­жи­евлул ттаркIру дусса къуршилущал Дагъусттаннайн увкIунни полковник Мурадаьли СалихIов. ХIурмат-иззатрай, ттугъругу бувгьуну, аьраличунал къуршилущал шагьрулул лагмагу бувккун, Севастополлаясса делегация ва виричунал гъанчу бавтIуна МахIачкъала шагьрулул Тарихрал музейравун. Шикку ккаккиялун дирхьуна аьра­личунал кьай ва ванал ттаркIру дусса къурши.

Жандалия ка ларсун, Ватан дуручлай бивкIсса вирттал дакIнийн бутлатисса, «Бурж» тIисса жяматийсса организациялул дуллали­сса хъуннасса даврия бусласисса ихтилатру бунни полковник Мурадаьли СалихIовлул, Дагъусттаннал Ветерантурал советрал председатель МахIарам Аьлимжановлул, АхIмад Кьурбановлул, Буйнакскалийсса Ю. Акаевлул цIанийсса Аьрали музейрал директор Аьвдуллагь МахIаммадовлул. Шичча Баттал ХIажиевлул къурши лавсун лавгунни буттал шяраву КIундив буччин.

— Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъви байбивхьусса чIумал, Батталгу, ванал шяравучу, ва гъанчу Аьлил Оьмариевгу Грознайлий аьрали заводрай зий бивкIун бур. Мунияту вайннал бронь диркIун дур. Амма кIиягу хушрай аьрайн лавгун ур, Севастополлай аьралитал ца чулия ца чулийн баржардай тIайла буклакисса чIумал, цанная ца бяйкьуну бур. Мунияр махъ жун Батталлуя цичIав къакIулссия. Аьралитал тIайла буклаки­сса 7 баржалува так кIива бивну бур зуманив цинявппа душманнал ттупру бичлай бюкьан бувну.

Жу уттинин Батталгу тикку оьвкьхьунссар тIий буссияв. Ба­ттал 1914 шинал увну ур. Гьашину мунан 104 шин хъанай дур. Щин дакIнин багьанссия 76 шинава, Батталлуя кIул хьуну, ва буттал шяраву уччинссар тIисса зат. Ва аьрая зана хьусса кунма буру. ДакIнихтунусса барчаллагь ва бусравсса, багьа бищун къашайсса даву дурсса «Вымпел» тIисса поисковиктурал кьюкьлун, «Долг» тIисса жяматийсса цачIушиннаран. Ва жул ялун дир­сса ххаришиву, арсру, уссурвал, ласру, гъан-маччами ятIатIар бакъа ба­къахьуминнал ялунгу дияннав, — тIий бия Ба­тталлул уссил душнил душ Аьйшат.