Шану бакъасса хьхьу

Майрал 19-нния 20-ннийнсса хьхьуну щалагу билаятрай хьунни «Музейрдал хьхьу» цIанилусса ирглийсса акция. Жулла республикалий му акциялувух гьуртту хьунни 6 азаруннийн ив­сса инсан.

Бадрижамал Аьлиева
Шиная шинайн ва акция машгьур хъанай дур, Читать далее

Жижара

Ярагъинал душ Дандамаева Светлана

Къашавай шаний хъунма хIалгу къавхьуну, майрал 7-нний аьпалул хьунни Ярагъинал душ Дандамаева Светлана.
Светлана бувссар 1959 шинал сентябрьданул 15-нний Гьун­чIукьатIатусса Читать далее