Наградалун лявкъуну ур цила заллу

Читтурдал шяравасса Аьвдулмажидлул арс СалихI ХIасановлуя жу хьхьичIвагу чивчуссия.
ДакIнийн бутан, СалихI хушрай лавгун ур дяъвилийн, талай ивкIун ур 102-мур танкирдал бригадалулпротивотанковый батареялуву Брянскаллал, Читать далее