Жанну кьурван дурми дакIнийн бичлай

ХIакьину Лакрал райондалий ливчIун ур
увагу кIия гьурттучи


Ларгсса хамис кьини Гъумук Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни Ххувшаврил 73 шин шаврин хас бувсса аьдатравун багьсса Аьпалул Вахта тIитIлатIисса батIаву. Читать далее