«Аманатри зуйн ватан»

Ялун най дур Ххувшаврил байран. Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул шиннардий чIавасса оьрмулий къин­ттуллух хъунмасса захIматбувну бур Дигьиев Дигьи Аьлил арсналгу.Цувагу ларгсса шинал ахирданий жуятува батIул хьунни. Читать далее