Жу бух бан къашайссару

Дяъвилул гьурттучи, ЧIяйннал шяравасса Рамазанов Абу­тIалиблул бивтун бур къабигьасса, амма пахру бансса оьрмулул ххуллу. АцIния ряхра шинаву, ахьтта, цана цувалу дуклан Щурагьунгу увкIун, хьхьичIунну дугу-дуклай, педучилищалул профсоюзрал организациялул Читать далее

ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну

Британиянал МВД-лул хъунама – бусурманчу

Великобританиянал МВД-лул цIусса министрну ивтунни Сажид Дживид тIисса бусурманчу. Тайннал билаятрал тарихраву цалчинни укунсса къуллугърай бусурманчу итлатисса. Читать далее