«Дипломированный тямада»

Къабигьасса ва муницIун цала хIарачатрайну ва захIматрайну оьр­мулул ххуллу лайкьну бивтсса инсан ур Зубаир. Ниттил лякьлуву унува, ппугу дунияллия лавгун, кIанттуву ахIлахIисса арсгу кьаивтун,цаппара хIаллава нинугу ахиратрал хьу­сса кьинилия Читать далее