Лакку маз: аьламатру ва эмаратру

Гъалгъалул чIурду: зумух ласаврил ва чичаврил масъалартту 

Инсаннал мазрал материяну, му бушиву чIалачIи дуллалисса мунил «яннану» хъанахъиссар чIурду: бусласиманал зумух ласласисса, вичIи дирхьуманан баллалисса. Читать далее

Жижара

Кьурбаннул арс Илдаров МахIаммад
Оьрмулул 67 шинаву дунияллия лавгунни 1-мур ЦIувкI­ратусса Кьурбаннул арс Илдаров МахIаммад. АцIния кIира шинал оьрмулуву МахIаммад, Читать далее