Шаэрнал гъайувкусса «хъуруннал маршри»

КIуруххъал ХIасан дакIнийн утлай

1930-ку шиннардий Да­гъусттаннайн увкIсса хъуна­сса аьлимчу, оьруснал академик Николай Вавилов карамат увну ивкIссар зунттавусса лахIунттай дурсса хъуруннал. Циван учирча, гай хъуру дувангу, гичча бакIлахъия дучIан дувангу хъинну захIмат бивхьуну бакъа къахъанай бивкIун тIий.Га даву ганал хIисав дурну диркIссар Виричушиврун. Читать далее