Республикалул бакIчи хьунаавкьунни Дагъусттаннал лачIунбуккултращал

Апрельданул 4-нний ДР-лул БакI­чинал кIанайма Владимир Васильев аэропортрай хьунаавкьунни Аьрасатнал цачIундур командалувусса Да­гъусттаннал лачIунбуккултращал. Ми шаппай зана хьуну бур Европанал чемпионатрайн хIадур хъанай бивкIсса Сочилия.

Сбордайн гьаннин республикалул лачIунбуккулт Болгариянавун лавгун бивкIссар, дунияллул халкьуннал дянивсса турнирданий гьуртту хьун, тиккугу медаллу ларсъссар.

Владимир Васильевлул барча кунни спортсментурахь махъсса турнирдай ларсъсса наградартту ва чIа кунни Европанал чемпионатрай хьхьичIунсса кIанттурду.
— Зу тамансса наградартту ларсун дур уттинин, на дакI дарцIуну ура уттигу зу лайкьсса кIанттурду бугьаншиврий», — увкунни В. Васильевлул.

Мунал мукунма бувсунни чIал дакъа жучIара хьунтIисса Европанал чемпионатрал ва микку жулва лачIунбуккултрал хьхьичIунсса кIанттурду бугьаврил жулла республикалун ляличIину хъуннасса мяъна душиву.

ЛачIун буккаврил Дагъусттаннал цачIундур командалул капитан, Олимпий чемпион Аьвдурашид МахIаммадовлул Васильевлухь барчаллагь кунни, бусраврай кьамулгу бувну, тIайлабацIуртту чIа учаврихлу.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул