Москавливгу Интдайдихьулул байран хьунни

Март зурул 24-нний Москавливсса дагъусттанлувтал бавтIунни Интдайдихьулул байран дуван. Москавуллал «Дагъусттан» культуралул центрданул сипталийну дувайсса ва байран аьдатравун дагьну дур.


П. Рамазанова
Миллатирттал къавтIавуртту, тяхъасса конкурсру, машрикьуллал дукрарду, СалихIат Валиевал, Иза Оьмаровал, Рада Ивановал балайрду, усттарну мажлис бачин бувсса Каир Абаевлул хъярчру… Буниялттунгу, ххуй­сса, ххаллилсса байран хьунни.

Хъамал барча буллай, «Да­гъусттан» центрданул президент Арсен ХIусайновлул увкунни: «Интнил кьини ягу Хъарас щаврил байран жучIанна ппухълунная ирсирай дир­сса аьдатрур, аьрщи, тIабиаьт цIулагаврил савлугъ дуллали­сса. ИнтдайдихьулуцIун дахIару жура дакIру цIулагаврил, цIу­оьрму байбишаврил лишаннугу.

На ххарину ура жулва миллатрал аьдат Москавливгу ядуллай буну тIий жува, ххуй-ххуйсса аьдатирттая, мархрая, гьанурдая ялун нанисса никгу арх къадуцаншиврулсса давугур ва. Жагьилтал мудангу чялишну хIала буххай центрданул дуллалисса давурттавух. На миннайнгу барчаллагьрай ура».
Арсен Буйдалаевичлул ва «Дагъусттан» МЦК-лул вице-президент Астемир Шайхаьлиевлул шиккува барчаллагьрал чагъарду буллунни жагьилтурал иширттавух хьхьичIунну гьуртту хъанахъисса хIакинтуран — стоматологтуран Амин Закаровлун ва Шамил Къаплановлун.

Интнихьхьунил шадлугърай гьуртту хьунни, Москавлия бакъагу, цайми шагьрурдая бувкIсса хъамалгу. Байрандалийн бавтIцири, ца зумату кунма, Интдайдихьулул байрандалул Москавливсса дагъусттанлувтал мудангу цачIун бувай, укун, ца савлугърай, циняв лагма лагайсса аьдат хъунисса шагьрурдай цIакьну ва хIурматрай ядуван аьркинссар тIий бия.