Жижара

Нураттиннул арс
Кьурбанов ХIусайн

Уттигъанну, цIуцIи шаний мадара хIалгу бувну, оьрмулул 67 шинаву жуятува личIи хьунни ххаллилсса чув-адамина, Хъювхъатусса Нура­ттиннул арс Кьурбанов ХIусайн.

Увну ур ХIусайн Хъювхъиял шяраву 1951 шинал Хъун дяъвилул гьурттучи Нураттиннул ва Рукьижатлул кулпатраву. Шяраву 8 классгу къуртал бувну, гара шинал увххун, Буйнакск шагьрулий къуртал бувну бур финансирттал техникум. Ванийнугу гьашиву къадурну, заочнайну бувккуссар Дагъусттаннал университетрал экономикалул факультет.

Цала захIматрал ххуллу бай­бивхьуну бур Сберкассрал уп­рав­лениялий ревизорну зий. Махъсса 23 шинай зий уссия Дагъус­ттан Республикалул инкассациялул управлениялул хъунаману.
ХIусайн уссия ихтилат аьчух­сса, хъинну дакI-аьмал хъинсса, инсаннал хIурмат бан анаварсса, чIарав ацIайсса, ка-кумаг байсса, дугъри­сса лаккучу, вихшаласса дус. Бусравну уссия уссурссуннал, дустурал, жяматрал, кIулминнал дянив. ХIусайннул хIалал дурссар «ДР-лул лайкь хьусса экономист» тIисса ларайсса цIа.

Мукунна ванал ларсъссар «АьФ-лул физический культуралул ва спортрал отличник» тIисса цIагу.
ХIусайннул бивкIулул хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь Октябринахь, арсурваврахь, миннал хъаннихь, уссурваврахь, ссихь, гъан-маччанахь. Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.

Хъювхъиял жямат


Аьбдуллул арс МахIмудов МахIмуди

Вай гьантрай дунияллия лавгунни уздансса лаккучу, ххаллилсса арс, ппу, уссу, дус, Бархъаллал шяраватусса Аьбдуллул арс МахIмудов МахIмуди.

Увну ур МахIмуди 1956-ку шинал Бархъаллал шяраву. Школа къуртал бувну махъ увххун ур Да­гъусттаннал пединститутрал чил билаятирттал мазурдил факультет­райн. 1980-ку шинал мугу къуртал бувну, зун ивкIун ур Бархъаллал дянивмур даражалул школалий. Зун икIайхтува, цала дарсирдащал архIал ванал дачин дурну дур школалий художествалул самодеятельностьрал кружок.

Сакин дурну дур «Орлята» тIисса къавтIаврил ансамбль. МукьцIала оьрчI занай ивкIун ур тани ва ансамбльданувун. КIира шинава МахIмуди лавгун ур Аьралуннаву къуллугъ бан. Армиялия увкIун махъ цала къуртал бувсса институтраву дарс дихьлан ивкIун ур. Мунияр махъ личIи-личIисса шиннардий МахIмуди зий ивкIун ур «Югорский» тIисса банкрай, Центробанкрай ва Связьбанкрай, Пенсиялул фондрай.

Зий унува, заочнайну був­кку­ну бур Москавуллал паччахI­лугърал университет. Шанна шинай ва ивкIун ур Бархъаллал колхозрал председательнугу. Чув зий ухьурчагу, лавайсса даражалул пишакар хIисаврай, бусравну ва хIурматрай ивкIссар.
МахIмуди ия бюхъу-бажар ххи­сса, дакI-аьмал хъинсса инсан. Ванан дазу-зума дакъа ххирая цала жямат.
Ччяни бяливчIунни МахI­мудил оьрму. Ванал махъ лив­чIунни аьзиз­сса нину, кулпат, оьрчIру, уссур-ссу.

МахIмуди аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ниттихь, кулпатрахь, оьрчIахь, уссурссуннахь. Имандалий лавгун лякъиннав, рухI алжаннул ххари даннав.
Ванан къабуллусса оьрму оьр­чIан, махъсса цинявннан булуннав.

Бархъаллал жямат


Хъинну чIявуссаннан бювххунни Хъювхъиял шяраватусса ххаллилсса чув-адаминал, лавайсса ас-намусрал залуннал,

Нураттиннул арс Кьурбанов ХIусайннул
бивкIу. КьурчIи бивзунни му хавар жул Ваччиял жяматрангу.
Зузисса даврийгу, оьрмулул багьу-бизулувугу ХIусайннул мудангу кка­ккан бувссар цува гьунар ххисса, яхI-къирият хьхьичIунсса инсан ушиву. Му ххишала акъа бусравну ия даврил уртакьтурангу, дустурангу, цала щала агьлу-авладрангу.
ХIайп, лавгунни дахIалай чинсса чув, чIун дакъанура, жула дянивату. ХIусайн ахиратрал шаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнихтунусса жижара буллай буру ванал аьзизсса кулпатрахь, арсурваврахь, ссихь, уссурваврахь ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав!
Ваччиял жямат


Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Бархъаллал шяравасса Зазахь, ванил аьзизсса уссу

МахIмуди
аьпалул шаврийн бувну. РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав. Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.
Дустал, даврил уртакьтал