Террористал бакI гьаз дан къабитан

Апрельданул 10-нний Москавлив НАК-лул председатель, Аьрасатнал ФСБ-лул директор Александр Бортниковлул каялувшиврийну хьунни Национал террорданул комитетрал батIаву.

Муний гьурттугу хьуну, махъгу лав­хъунни Дагъусттаннал БакIчинал кIанайма Владимир Васильевлул. БатIаврий ххал бивгьунни Краснодардал улклуяту къиримнавун машинартту бачайсса ххуллул объектру террорданул иширттая дуруччаврил масъалартту.

НАК-рал Президентнал бусаврийн бувну, дунияллул халкьуннал дянив­сса терроризмалул сакиншиннардал хIарачат буллайнма бур Аьрасатнал личIи-личIисса регионнай террорданул ишру гьуз учин бан. Гьашину Дагъус­ттаннай, Хабаровскаллал улклуй ва Сахалиннал улклуй 6 терактрал хьхьичIалу кьувкьуну бур. Так ца гьашину НАК-рал кумаграйну бухлаган бувну бур кьюлтIну зий бивкIсса 12 террористурал кюру, бувгьуну бур 189 ва бухлаган бувну бур 15 террорист ва миннал кумагчитал.

Бортниковлул бувсунни мукунма хъинну личIлулну бикIан аьркиншиву ва дуруччин аьркиншиву террористурал зарал биян бан бюхъайсса объектру. Мукунсса объектну хъанахъиссар цIана буллалисса Къиримнал ламу.

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул