Даэрду щинал щаллуну дикIаншиврул

ДР-лул ФГБУ Мелиорациялул идаралий ххал бивгьунни кIинтнил даэрдал хозяйствартту хъуруннайн дишай щинал щаллу даврил масъалартту.


БатIаврий гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутатъталгу: Н. Аьлиева, Ф. Ражабов, С. ХIажиев. Миннал ххал бивгьунни Аьхьхьахъиял, Гумбетуллал ва Рутуллал районнал даэрдайн щин дишаврил масъалартту.

Ми районнал хозяйствартту дишай щинал щаллу дуллай дур Дзержинскийл, Тальминнал, Шабурдал ва Юзбаш-аксайллал системарттал.
ЦIанасса ппурттуву, ми шаннагу щин дишай система дакьин дурну махъ, давурттаву таман­сса дахханашивуртту хьуну дур. Муний рязину бур хозяйстварттал каялувчитал ва парламентрал депутатътал.

Депутатътурал бусаврийн бувну, муницIун бавхIуну хъузалт хъунмасса гъирарай зун бивкIун бур хъунил давурттаха, дугьлай бивкIун бур ттинин ишла къадуллай бивкIсса хъуру, хаснура – ппиринжирал чекру.